Consiliul Legislativ − Solicitare informații

 

 

Legislație specifică

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare).

 

Persoana responsabilă pentru Legea nr. 544/2001: Bogdan Dobrescu

 

Formulare utile

1. Solicitare în baza Legii nr. 544/2001

2. Formular reclamație (refuz)

3. Formular reclamație (neprimire informații în termenul legal)

Utilizarea formularelor-tip prevăzute în anexele la Normele metodologice este facultativă (atât formularele destinate petenților, cât și formularele de răspuns la cereri și reclamații).

 

Modalitățile de contestare a deciziei Consiliului Legislativ în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă președintelui Consiliului Legislativ, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Consiliului Legislativ, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de răspuns, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

Lista cu documentele de interes public

 Avizele Consiliului Legislativ

 Repertoriul legislației României și fișele de evidență ale actelor normative

 Buletinele de informare legislativă

 Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Legislativ

 

Informații exceptate de la liberul acces la informații de interes public

 dosarele cuprinzând lucrările de avizare a proiectelor de acte normative, precum și celelalte informații privind deliberările în cadrul Consiliului Legislativ;

 informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

 informațiile clasificate, potrivit legii, din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice;

 informațiile privind documentele și evidențele speciale care presupun confidențialitate.

 

Lista cu documentele produse și gestionate

Categoriile de documente produse și gestionate de Consiliul Legislativ se regăsesc în „Nomenclatorul arhivistic al Consiliului Legislativ”

 

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001

 anul 2016

 anul 2017