Consiliul Legislativ − Buletin informativ

(art. 5 alin. (1)-(2) din Legea nr. 544/2001)

 

  

Actele normative care reglementează organizarea

și funcționarea Consiliului Legislativ

 

− Constituția României (art. 79);

− Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1122/29.11.2004;

− Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193/8.03.2005.

Aceste acte normative sunt disponibile pe pagina de internet a Consiliului Legislativ, în secțiunea „Prezentarea Consiliului Legislativ”, subsecțiunea „Legislație”.

 

Atribuțiile Consiliului Legislativ

 

− analizează și avizează proiectele de legi, propunerile legislative și proiectele de ordonanțe, de ordonanțe de urgență și de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, în vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare, după caz;

− analizează și avizează, la cererea președintelui comisiei parlamentare sesizate în fond, amendamentele supuse dezbaterii comisiei și proiectele de legi sau propunerile legislative primite de comisie după adoptarea lor de către una dintre Camerele Parlamentului;

− realizează nemijlocit sau coordonează, din dispoziția Camerei Deputaților sau a Senatului, elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită;

− elaborează, din dispoziția Camerei Deputaților sau a Senatului ori din proprie inițiativă, studii pentru sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației și face, pe această bază, propuneri Parlamentului și, după caz, Guvernului;

− ține evidența oficială a legislației României și furnizează informația necesară pentru desfășurarea procesului legislativ; organizează informatizarea sistemului de evidență a acesteia și realizează produse informatice pentru evidența legislației asistată de calculator;

− urmărește, în vederea funcționării sistemului legislativ în mod unitar și coordonat, emiterea de către autoritățile publice competente a actelor normative în executare, dispuse prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, și semnalează organelor în drept întârzierile în emiterea acestora;

− elaborează Repertoriul legislației României evidența oficială − și furnizează varianta online a acestuia; întocmește versiunile oficiale ale unor culegeri de acte normative;

− stabilește forma republicabilă a Constituției, modificată și completată, după aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia;

− examinează și avizează, în condițiile legii, forma republicabilă a legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, care au suferit intervenții legislative și pentru care s-a dispus republicarea;

− avizează, în condițiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale;

− urmărește și semnalează Parlamentului sau, după caz, Guvernului, întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură.

 

Structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor

 

− Secția de drept public (I): capitolul IV din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Secția de drept privat (II): capitolul IV din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Secția de evidență oficială a legislației și documentare (III): capitolul IV din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Departamentul pentru armonizarea legislației cu reglementările Uniunii Europene: capitolul V din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Departamentul de informatică legislativă: capitolul VI din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Secretariatul Consiliului Legislativ: capitolul IX, secțiunea 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Compartimentul de audit public intern: capitolul IX, secțiunea 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ;

− Biroul organizare, resurse umane și contencios: capitolul IX, secțiunea 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ este disponibil pe pagina de internet a Consiliului Legislativ, în secțiunea „Prezentarea Consiliului Legislativ”, subsecțiunea „Legislație”.

Organigrama Consiliului Legislativ este disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Legislativ, în secțiunea „Prezentarea Consiliului Legislativ”, subsecțiunea „Organizare”.

 

Programul Consiliului Legislativ

 

Program de funcționare:

− luni-joi: 8.30-17.00

− vineri: 8.30-14.30

Program de relații cu publicul și audiențe:

− luni: 10.00-17.00

− marți-joi: 10.00-16.00

− vineri: 10.00-14.00

Înscrierea în audiență se face prin cerere scrisă, trimisă prin email, fax sau poștă (a se vedea coordonatele de contact ale Consiliului Legislativ, menționate mai jos).

 

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Legislativ

și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

 

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Legislativ:

− Dragoș Iliescu, președintele Consiliului Legislativ (tel.: 0213136608);

− Benonica Vasilescu, președintele Secției de drept public (interimar) (tel.: 0213145043);

− Liviu Marian Vîtcă, președintele Secției de drept privat (interimar) (tel.: 0213142056);

− Sorin Popescu, președintele Secției de evidență oficială a legislației și documentare (tel: 0213146099);

− Ionuț Mazâlu, secretar general (tel.: 0213141038).

Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

− Bogdan Dobrescu, șef serviciu (tel.: 0213140824).

 

Coordonatele de contact ale Consiliului Legislativ

 

Denumire: Consiliul Legislativ

Sediu: Palatul Parlamentului, Corp B1, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Sector 5, București

Număr de telefon: 0213140824

Fax: 0214142061

Adresă de e-mail: relatii.publice@clr.ro

Adresa paginii de Internet: www.clr.ro

 

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

 

Surse financiare: bugetul de stat

Bugetul și bilanțul contabil sunt disponibile pe pagina de internet a Consiliului Legislativ în secțiunea „Informații de interes public”, subsecțiunile „Buget” și „Bilanțuri contabile”.

 

Lista cu documentele de interes public

 

− Avizele Consiliului Legislativ

− Repertoriul legislației României și fișele de evidență ale actelor normative

− Buletinele de informare legislativă

− Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Legislativ

 

Categoriile de documente produse și gestionate

 

Categoriile de documente produse și gestionate de Consiliul Legislativ se regăsesc în Nomenclatorul arhivistic al Consiliului Legislativ, care este disponibil pe pagina de internet a instituției, în secțiunea „Informații de interes public”, subsecțiunea „Solicitare informații”.

 

Formulare utile

 

Formularele-tip prevăzute în anexele la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public sunt disponibile pe pagina de internet a Consiliului Legislativ în secțiunea „Informații de interes public”, subsecțiunea „Solicitare informații”.

1. Solicitare în baza Legii nr. 544/2001

2. Formular reclamație (refuz)

3. Formular reclamație (neprimire informații în termenul legal)

Utilizarea formularelor-tip prevăzute în anexele la Normele metodologice este facultativă (atât formularele destinate petenților, cât și formularele de răspuns la cereri și reclamații).

 

Modalitățile de contestare a deciziei Consiliului Legislativ

în situația în care persoana se consideră vătămată în privința

dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă președintelui Consiliului Legislativ, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Consiliului Legislativ, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de răspuns, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

Actualizat la 14 iulie 2017