Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 122 / 2010
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
    Publicat în   M. Of. nr. 892 / 30 dec. 2010  
Precizări
– Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la substanţe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării;
– Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la amestecuri se aplică începând cu 1 iun. 2015
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare prin
L. nr. 195 / 2011      M. Of. nr. 795 / 9 nov. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 3 alin. (1);
dispune republicarea cu renumerotare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.