Legea nr. 115/2006

M. Of. nr. 408 din 11 mai 2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                 SENATUL

 

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale, în cadrul unei politici naționale de asistență socială.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care au domiciliul ori reședința comună prevăzută în actele de identitate și gospodăresc împreună.

(2) Se consideră familie și persoana care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorțată;

d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)–d).

(3) Se consideră familie și frații fără copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

(4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

(5) Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.

(6) Prin termenul persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește și se gospodărește singură.

(7) Beneficiază de reglementările prezentei legi și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile legislației române.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condițiile prezentei legi, și soții despărțiți în fapt, dacă ancheta socială atestă situația existentă și justifică acordarea acestuia.

(2) Beneficiază de reglementările prezentei legi și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

(3) Persoanele fără locuință beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială din cadrul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.“

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – (1) Familiile și persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puțin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcționar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună de plată.

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabilește prin împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracțiile se întregesc în plus.

(6) Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

(7) Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnica securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local.

(8) Primarul are obligația să afișeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local.“

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.

(2) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă va transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.“

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 și 72, cu următorul cuprins:

„Art. 71. – (1) Prin persoană aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

b) nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

(2) Incapacitatea fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii.

Art. 72. – Face excepție de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) și a condiției prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 16 ani în cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți;

c) participă la un program de pregătire profesională;

d) este încadrată în muncă.“

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. – (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent și alte creanțe legale.

(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

(4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depășesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime și maxime, aprobate la nivel național.

(5) Listele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(6) Consiliile locale, în funcție de condițiile specifice, pot aproba și alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potențiale, prevăzute la alin. (4).

(7) Listele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și limitele prevăzute la alin. (4) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(8) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.“

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. – (1) Ajutorul social, în condițiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia.

(2) Existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

(3) Cererea și declarația pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează și se înaintează de către reprezentantul familiei.

(4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exercițiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptățite.

(5) În situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creșterea și îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exercițiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.“

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. – (1) Cererea de acordare a ajutorului social și declarația pe propria rspundere se înregistrează la primarul localității în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința titularul.

(2) În cazul cetățenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localității în a cărei rază teritorială aceștia își au reședința sau, după caz, domiciliul.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localității sau, după caz, al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.

(4) Cererea și declarația pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. – (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

(2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.

(4) Ancheta socială se întocmește potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și constituie probă legală pentru instanțele judecătorești, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(5) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine și persoanelor care au efectuat și au semnat ancheta socială.

(6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului social.“

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social și a cuantumului acestuia se face prin dispoziție scrisă a primarului.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligația să emită dispoziția de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

(3) Dispoziția primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

(4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

(5) Creanța beneficiarilor de ajutor social este o creanță privilegiată.“

12. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. – (1) Plata ajutorului social și data efectuării acesteia se stabilesc prin dispoziție scrisă a primarului.

(2) Plata ajutorului social se realizează, de regulă, prin stat de plată sau, după caz, pe bază de mandat poștal, în cont curent personal sau prin alte forme de plată stabilite de ordonatorul de credite, ținându-se cont de solicitarea beneficiarului.“

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – (1) Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.

(3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), dispozițiile art. 11 și 12 se aplică în mod corespunzător.“

14. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. – (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

(2) În cazul în care se constată situații ce conduc la modificarea cuantumului sau la încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziție scrisă.

(3) Modificarea cuantumului prevăzut sau încetarea dreptului se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.“

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. – (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligația să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă vor transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit și, respectiv, care au plecat cu contract de muncă în străinătate.

(3) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății ajutorului social.“

16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. – Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea plății ajutorului social.“

17. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea plății ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) și la art. 15 alin. (1).“

18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. – Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plății ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect reluarea plății drepturilor începând cu luna următoare.“

19. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 19. – (1) Modificarea cuantumului ajutorului social sau încetarea dreptului, în condițiile art. 14 și art. 141, se stabilesc prin dispoziție a primarului.“

20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. – (1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situații:

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege;

b) în cazul în care plata ajutorului social a fost suspendată și, în termen de 3 luni de la data suspendării plății, nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) și la art. 15 alin. (1).

(2) Încetarea plății ajutorului social se face prin dispoziție scrisă a primarului.

(3) Dispoziția primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.

(4) Încetarea plății ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situațiile prevăzute la alin. (1).“

21. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201. – (1) În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul suspendă plata ajutorului social și solicită verificarea cauzelor care au generat această situație.

(2) În situația în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la primar.

(3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare, noul cuantum se stabilește printr-o nouă dispoziție scrisă a primarului.“

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către primar prin dispoziție scrisă, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.

(3) Dispoziția de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condițiile legii.“

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. – Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru soțiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.“

24. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Alocația prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu, în termen de maximum 12 luni de la nașterea copilului.“

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. – Fondurile necesare pentru plata alocațiilor pentru copiii nou-născuți se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.“

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. – (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale, în principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condițiilor și stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidențiază distinct în bugetele locale și nu pot fi utilizate pentru alte destinații.“

27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. – (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și altor situații deosebite stabilite prin lege.

(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani și în natură prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței, precum și obligații față de bugetele locale, la prețurile și tarifele stabilite potrivit legii.

(4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum și ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.

(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.“

28. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. – (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) următoarele fapte:

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (2), art. 141 alin. (1) și art. 31 alin. (3);

b) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz, a situațiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (2), art. 141 alin. (1) și art. 31 alin. (3);

c) neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligației prevăzute la art. 14 alin. (1).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b);

b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de aceștia, în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) lit. c).

(3) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1) și (2), se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz.“

29. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. – (1) Dispoziția primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plății drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum și cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare.“

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Apărării Naționale vor supune aprobării Guvernului modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

Art. IV. – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

București, 4 mai 2006.

Nr. 115.