Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2007

M. Of. nr. 446 din 29 iunie 2007

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

Având în vedere necesitatea instituirii unor prevederi legale care să permită ca Fondul Proprietatea să devină operațional în cel mai scurt timp astfel încât acționarii să aibă posibilitatea să își valorifice acțiunile,

în vederea eliminării riscului promovării unor acțiuni în justiție împotriva statului român,

ținând seama de necesitatea redefinirii instrumentelor prin care urmează a se acorda despăgubirile, precum și a statutului Fondului Proprietatea – S.A.,

pentru unificarea cadrului legislativ în materia acordării despăgubirilor,

întrucât înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, distribuirea, admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și începerea propriu-zisă a tranzacționării acțiunilor emise de Fondul Proprietatea – S.A. și de entitățile ale căror acțiuni au format capitalul social inițial al acesteia presupun parcurgerea unor termene procedurale, iar interesul persoanelor despăgubite este de urgentare a acestor proceduri,

având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

TITLUL I

Modificarea și completarea titlului VII „Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Articol unic. – Titlul VII „Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Despăgubirilor acordate prin hotărâri ale comisiilor județene și a municipiului București în baza Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, li se aplică procedura prevăzută la Capitolul V1

(5) Până la data la care sursele de finanțare prevăzute la art. 141 alin. (4) vor fi operaționale și la dispoziția Direcției pentru acordarea despăgubirilor în numerar, plata despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr.290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se va face de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, din fondurile transferate în acest scop de la Ministerul Economiei și Finanțelor.“

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2. – Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcționează ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societăți de investiții de tip închis, cu personalitate juridică, din categoria altor organisme de plasament colectiv.“

3. La articolul 3, literele a) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele și pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanță ale deținătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi și care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ și/sau, după caz, în funcție de opțiunea titularului ori a titularilor înscriși în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele și condițiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanție sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepția dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de despăgubire, cu excepția transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) și nu intră sub incidența Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia. 

................................................................................................ 

g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanțelor Publice, neutilizat de către deținător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care se convertește în titluri de despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate.“

4. La articolul 3, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) și j), cu următorul cuprins:

„h) titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, în numele și pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanță ale deținătorilor asupra statului român, de a primi, în numerar o sumă de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranșe, pe parcursul a doi ani, calculați cu începere de la data emiterii titlului de plată, până la concurența sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea titlurilor de despăgubire depășește această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranșă. Despăgubirile în numerar mai mari de 250.000 lei dar până în 500.000 lei se vor plăti astfel: prima tranșă a despăgubirilor în numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua tranșă a despăgubirilor va fi reprezentată de diferența între cuantumul total al despăgubirilor în numerar și suma de 250.000 lei. Suma de până la 500.000 lei urmează a se acorda pentru fiecare dosar de despăgubire, cu mențiunea ca în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deși identic, a fost disjuns, pretențiile de restituire fiind soluționate de entități diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despăgubire;

i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, în numele și pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanță ale deținătorilor asupra statului român și care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“. Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanție sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepția dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepția transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC și nu intră sub incidența Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia;

j) investitor este persoana fizică sau juridică ce deține acțiuni emise de Fondul Proprietatea.“

5. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanție sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepția dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepția transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută;

................................................................................................ 

c) au o durată limitată de existență și circulație, respectiv până la conversia în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ și/sau, după caz, în funcție de opțiunea titularului ori a titularilor înscriși în acestea, până la preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele și în condițiile prevăzute de prezenta lege;“. 

6. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după caz, valoarea despăgubirilor menționată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjește la leu prin majorare pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 49 de bani inclusiv.“

7. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăților de investiții de tip închis din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, Fondul „Proprietatea“ este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăți de investiții de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fondul „Proprietatea“ funcționează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplică în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.“

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.7. – (1) Fondul „Proprietatea“ funcționează sub forma unei societăți de investiții de tip închis, deținută inițial în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acțiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deținătorii de titluri de despăgubire și/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Economiei și Finanțelor. Ministerul Economiei și Finanțelor va derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 

(2) Fondul „Proprietatea“ se înregistrează la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menționate în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în copie legalizată;

b) încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului prin care se autorizează constituirea Fondului „Proprietatea“ și se dispune înregistrarea acestuia, în copie;

c) contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original și în formă autentică;

d) actul constitutiv al Fondului „Proprietatea“, în copie;

e) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanții Fondului „Proprietatea“ în relația cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

f) raportul de evaluare întocmit potrivit art.92 alin.(2);

g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.67/2004, cu modificările ulterioare;

h) reglementările interne ale Fondului „Proprietatea“, în original, având conținutul stabilit în regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare menționat la lit. g);

i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului „Proprietatea“, documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificările ulterioare;

j) prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informațiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum și cu privire la forma, referințele la alte informații, publicarea prospectelor și diseminarea anunțurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004. 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. g), h) și i) se depun doar în cazul în care Fondul „Proprietatea“ se înregistrează la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare anterior desemnării societății de administrare.“

9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art.71. – (1) De la data constituirii Fondului „Proprietatea“ și până la data intrării în vigoare a contractului încheiat de Fondul „Proprietatea“ cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizează toate operațiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce privește administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului „Proprietatea“, prin încheierea de acte de dispoziție cu privire la activele și sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului „Proprietatea“. 

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor răspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului „Proprietatea“ pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare. 

(3) Politica de investiții este stabilită de către Consiliul de Supraveghere al Fondului „Proprietatea“ sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea următoarelor limitări investiționale:

a) Fondul „Proprietatea“ poate investi în toate categoriile de active menționate în art. 101 alin. (1) și art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentului articol;

b) Fondul „Proprietatea“ nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, neadmise la tranzacționare, cu excepția titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de Ministerul Economiei și Finanțelor, în cazul cărora nu se instituie limită de deținere. În calculul limitei de deținere în valori mobiliare neadmise la tranzacționare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacționare valorile mobiliare neadmise la tranzacționare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Ministerul Transporturilor și de la S.C. Electrica S.A.;

c) Fondul „Proprietatea“ poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în instrumente ale pieței monetare menționate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) și g) din Legea nr. 297/2004 și poate să dețină conturi curente și numerar în lei și valută;

d) Fondul „Proprietatea“ poate achiziționa numai acele bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității sale;

e) Fondul „Proprietatea“ nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în acțiunile menționate la alin. (4) și în instrumentele pieței monetare menționate la art. 101 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepția titlurilor de stat;

f) Fondul „Proprietatea“ nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup;

g) Fondul „Proprietatea“ nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM și/sau AOPC;

h) valoarea conturilor curente și a numerarului deținut de Fondul „Proprietatea“ nu trebuie să depășească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate fi extinsă până la maximum 50% sub condiția ca sumele respective să provină din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul „Proprietatea“ la aceeași instituție de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;

j) expunerea Fondului „Proprietatea“ la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzacției, iar expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu poate depăși 15% din alocarea totală a activului său net;

k) Fondul „Proprietatea“ poate să depășească limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiția ca depășirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice. 

(4) Fondul „Proprietatea“ investește cel puțin 20% din activele sale în:

a) valori mobiliare înscrise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

b) valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau să se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

c) valori mobiliare nou-emise, în condițiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

d) titluri de participare emise de OPCVM și/sau AOPC menționate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) valori mobiliare emise de OPCVM și/sau AOPC, admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. 

(5) Ulterior desemnării societății de administrare sau ca urmare a procesului de selecție a acesteia, limitele investiționale menționate la alin. (3) și (4) pot fi modificate prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.“

10. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) alte tipuri de active stabilite prin hotărârea Guvernului de înființare a Fondului „Proprietatea“, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.“

11. La articolul 9 alineatul (2), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) sumele rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea unui procent de 3% din care se vor plăti:

(i) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr.7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante;

(ii) comisioanele Băncii Comerciale Române sau a băncii desemnate pentru operațiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanțelor României;

(iii) indemnizația membrilor și secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior și alte activități externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

(iv) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei și Finanțelor aferente acestei activități;

b) sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată, după deducerea unui procent de 3% din care se vor plăti:

(i) comisioanele Băncii Comerciale Române sau ale băncii desemnate pentru operațiunile bancare efectuate în vederea derulării operațiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională;

(ii) indemnizația membrilor și secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Ordonanței Guvernului nr.59/1994, republicată;

(iii) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei și Finanțelor aferente acestei activități;

d) 3% din sumele încasate de către instituțiile implicate în procesul de privatizare din fiecare vânzare a acțiunilor deținute la S.C Romtelecom – S.A. până la vânzarea întregii participații. Operațiunea se efectuează de instituțiile publice implicate în privatizare, cu modificarea corespunzătoare a bugetelor de venituri și cheltuieli.“

12. După alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Procedurile și modalitățile de reținere și gestionare a sumelor aferente procentului de 3% prevăzut la alin.(2) lit.a) și b) se vor reglementa prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.“

13. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 și 92, cu următorul cuprins:

„Art.91. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, capitalul social inițial este considerat subscris și integral vărsat de statul român, prin efectul legii, sub condiția înregistrării Societății Comerciale Fondul „Proprietatea“ – S.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Valoarea capitalului social inițial al Fondului „Proprietatea“ se stabilește prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acționar unic al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice – Electrica – S.A. să dispună reprezentanților acestei societăți comerciale ca în cadrul adunărilor generale ale societăților la care Fondul Proprietatea a primit participații de la Electrica – S.A. să mandateze consiliile de administrație să înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acționarilor respectivelor societăți comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acționar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice – Electrica – S.A. 

(3) De la data constituirii Fondului Proprietatea și până la actualizarea registrelor acționarilor societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale menționate în anexă, drepturile nepatrimoniale aferente acțiunilor transferate Fondului „Proprietatea“ se exercită de către Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice – Electrica – S.A. în cadrul societății menționate în alin. (2). 

(4) Se împuternicește Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca împreună cu Fondul „Proprietatea“ și pe bază de protocol de predare-primire să dispună cu privire la activele menționate în anexă la punctele 5.1-5.83, cât și cu privire la alte active ale statului aflate în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, în scopul consolidării portofoliului Fondului „Proprietatea“, cu observarea valorii stabilite în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) a respectivelor active și în limita capitalului social inițial. 

(5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului „Proprietatea“, pe bază de protocol de predare-primire și fără contraprestație, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de acțiuni celor menționate în anexă, în măsura în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deține sau va deține o participație la capitalul social al societăților din anexă, alta decât cea deja transmisă Fondului „Proprietatea“. 

(6) Atât timp cât capitalul social al societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale menționate în anexă sau al altor societăți ale căror acțiuni sunt transferate Fondului Proprietatea de către statul român este deținut în totalitate de Fondul „Proprietatea“ și statul român reprezentat prin entitățile menționate la art. 9 alin.(1) lit. a) – e), în cazul majorărilor de capital cu aporturi în natură ale statului român/respectivelor entități, acestea au obligația de a transfera Fondului „Proprietatea“ acțiuni nou-emise astfel încât cota de participare a Fondului „Proprietatea“ în respectiva societate, deținută anterior inițierii operațiunii de majorare, să nu fie diminuată. În termen de 15 zile de la înregistrarea hotărârii de majorare a capitalului social, acțiunile nou-emise se transferă Fondului „Proprietatea“ de către entitatea implicată, în numele și pe seama statului român reprezentat prin Ministerul Economiei si Finanțelor, cu titlu de aport în natură al statului român la capitalul social al Fondului „Proprietatea“, urmând a se proceda în mod corespunzător la majorarea capitalului social al Fondului „Proprietatea“. 

(7) Ulterior schimbării structurii acționariatului menționate în alin.(6), capitalul social al societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale respective se majorează cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel:

a) în condițiile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, dacă există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul respectivei legi;

b) cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (8) în privința Fondului „Proprietatea“, dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

(8) Până la data de 31 decembrie 2007, societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale menționate în anexă al căror capital social este deținut în totalitate de către Fondul „Proprietatea“ și statul român, prin entitățile menționate la art. 9 alin. (1) lit. a)–e), își vor modifica actele constitutive în vederea asigurării conformității acestora cu dispozițiile prezentei legi și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Entitățile menționate la art. 9 alin. (1) lit. a)–e) vor asigura modificarea actelor constitutive, în vederea asigurării conformității acestora cu dispozițiile prezentei legi și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 92. – (1) Evaluarea activelor care formează capitalul social inițial al Fondului „Proprietatea“ se realizează, în cazul societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale neadmise la tranzacționare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzacționare, pe baza prețului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de ședințe de tranzacționare, cu obligația ca ziua de împlinire a termenului de 90 de ședințe de tranzacționare să fie cu cel mult 60 de ședințe de tranzacționare anterioară datei de adoptare a hotărârii Guvernului privind înființarea Fondului „Proprietatea“, prin hotărârea Guvernului privind înființarea Fondului „Proprietatea“ urmând să se determine data de împlinire a termenului de 90 de ședințe de tranzacționare. În cazul societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale admise la tranzacționare pentru care, în perioada de referință menționată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacții cu acțiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acționarilor la data de împlinire a termenului de 90 de ședințe de tranzacționare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale neadmise la tranzacționare. În cazul societăților care nu au depus situațiile financiare aferente anului 2004 la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finanțelor, se vor lua în considerare ultimele situații financiare anuale înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor. 

(2) După înmatricularea Fondului „Proprietatea“, dar anterior înregistrării la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul „Proprietatea“ contractează servicii de evaluare cu societăți înregistrate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referință și metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) și, dacă este cazul, a hotărârii Guvernului pentru înființarea Fondului „Proprietatea“, analizează corelația între valoarea activelor care formează capitalul social al Fondului „Proprietatea“ și valoarea capitalului social al Fondului „Proprietatea“ stabilită prin hotărârea Guvernului privind înființarea Fondului „Proprietatea“. Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise și transparente. 

(3) Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social inițial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înființarea Fondului „Proprietatea“, se procedează astfel:

a) în cazul în care valoarea activelor este mai mare – capitalul social al Fondului „Proprietatea“ se majorează în mod corespunzător, acțiunile revenind integral statului român. Operațiunea de majorare se realizează de drept, operațiunea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere al Fondului „Proprietatea“, adoptată în temeiul raportului de evaluare;

b) în cazul în care valoarea activelor este mai mic㠖 acțiunile corespunzătoare valorii lipsă se consideră neplătite și aparțin în întregime statului român. 

(4) Până la data plății integrale, acțiunile neplătite sunt indisponibilizate în contul statului român la depozitarul central și nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despăgubite și deținătorilor de titluri de despăgubire sau de conversie. 

(5) Acțiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului „Proprietatea“ și nu dau dreptul la repartizarea activului societății în cazul lichidării acesteia. 

(6) Acțiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezență în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și nu dau drept de vot. 

(7) Acțiunile neplătite se liberează progresiv, pe măsură ce statul român virează Fondului „Proprietatea“ contravaloarea acestora, în numerar sau în natură, din sursele și în temeiul prezentei legi și al reglementărilor emise în aplicarea acesteia.“

14. După alineatul (1) al articolului 10 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social și la exercitarea dreptului de preferință prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile referitoare la majorarea de capital social și la exercitarea dreptului de preferință prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului „Proprietatea“, în numerar sau în natură, din sursele menționate în art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul român în temeiul prezentei legi sau al reglementărilor emise în aplicarea acesteia, se realizează de drept, prin hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului „Proprietatea“ și fără a fi necesară aprobarea adunării generale a acționarilor, fără promovarea vreunei oferte publice și fără prospect de emisiune, astfel:

a) anterior înregistrării Fondului „Proprietatea“ la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare – fără acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, acțiunile nou-emise urmând să fie atribuite Ministerului Economiei și Finanțelor la valoare nominală;

b) ulterior înregistrării Fondului „Proprietatea“ la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare – cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, acțiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită conform reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aplicabile

(3) Majorările de capital menționate la alin. 2 vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului „Proprietatea“. Hotărârile Consiliului de supraveghe al Fondului „Proprietatea“ privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și vor avea același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.“

15. După articolul 10 se introduce un articol nou, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art.101 – Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul „Proprietatea“, în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligației de plată a acțiunilor subscrise și neplătite, fără distincție sau distribuție între surse sau sume, iar după îndestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului „Proprietatea“. 

16. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – (1) Entitățile menționate la art. 9 alin. (1) au obligația ca până la data de 30 septembrie 2007 să inițieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice inițiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acțiuni de minim de 5% emise de societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acțiunilor acestora la tranzacționare în sisteme de tranzacționare administrate de S.C. Bursa de Valori București – S.A. Procedurile de admitere la tranzacționare vor fi finalizate cel târziu la 31 decembrie 2008. 

(2) Obligația prevăzută în alin. (1) nu se aplică în privința:

a) societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale care fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, caz în care instituția publică implicată stabilește oportunitatea și condițiile inițierii, derulării și încheierii de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acțiuni de minim de 5%;

b) societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale în care entitățile menționate la art. 9 alin. (1) dețin un număr de acțiuni care, împreună cu cele deținute de Fondul Proprietatea, nu le conferă drepturi de vot suficiente adoptării hotărârilor menționate în alin. (1);

c) societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale care nu îndeplinesc cerințele minime referitoare la emitent și acțiuni stabilite în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.“

17. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.12 – (1) Până la desemnarea unei societăți de administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a cărei funcționare va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului de înființare a Fondului Proprietatea. În perioada în care Ministerul Economiei și Finanțelor este acționar unic al Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi numiți prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. 

(2) Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitații internaționale, regulamentul de organizare a acesteia, precum și competența comisiei de licitație urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societății de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, emise în aplicarea acesteia. 

(3) Capitalul social inițial al Fondului „Proprietatea“ este împărțit în acțiuni deținute de Ministerul Economiei și Finanțelor. O parte dintre acestea vor fi vândute de către Ministerul Economiei și Finanțelor investitorilor interesați prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte operațiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piață sau legislația aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită gratuit titularilor titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz. Acțiunile vor fi distribuite persoanelor menționate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, conform mecanismului prevăzut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor titluri în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ determină stingerea creanțelor constatate prin aceste titluri. 

(4) În vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul „Proprietatea“ pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., în termen de 90 de zile de la data înregistrării Fondului „Proprietatea“ la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de AOPC, Ministerul Economiei și Finanțelor va lansa o ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, într-un procent ce urmează a fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Economiei și Finanțelor se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condițiile în care are loc lansarea și derularea ofertei publice secundare de vânzare. Toate cheltuielile aferente operațiunilor derulării ofertei publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului Proprietatea. Toate operațiunile necesare derulării în bune condiții a ofertei publice secundare lansată de Ministerul Economiei și Finanțelor vor fi desfășurate de Fondul Proprietatea. 

(5) Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi același cu prospectul menționat la art.7 alin.2 lit. j, actualizat cu informații suficiente despre termenii ofertei și valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare. 

(6) Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Fondului „Proprietatea“, Ministerul Economiei și Finanțelor poate să deruleze alte oferte publice de vânzare și să vândă sau să cumpere acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ în condițiile legii. 

(7)Admiterea acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. se efectuează prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) și art. 215 în privința plății integrale a acțiunilor și art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fondul „Proprietatea“ poate iniția procedura necesară pentru admiterea acțiunilor acestuia la tranzacționare pe piețe internaționale de instrumente financiare. 

(8) Acțiunile neplătite se tranzacționează numai după depunerea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a dovezii plății integrale a acestora, care constă în certificatul de înregistrare de mențiuni emis de Oficiul Registrului Comerțului și într-o confirmare emisă de un auditor financiar /evaluator înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. 

(9) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va adopta reglementări pentru punerea în executare a prevederilor prezentei legi referitoare la funcționarea și înregistrarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a Fondului „Proprietatea“, precum și la tranzacționarea acțiunilor emise de acesta.“

18. După articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art.121 – (1) Acțiunile emise de Fondul „Proprietatea“ dau dreptul la vot, în condițiile menționate mai jos:

a) în cazul unei participații deținute de un acționar reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea“, fiecare acțiune dă dreptul la un vot;

b) în cazul unei participații deținute de un acționar reprezentând până la 3% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea“, acțiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea“ dau dreptul la un vot fiecare, iar acțiunile reprezentând între 1% și 3% inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot;

c) în cazul unei participații deținute de un acționar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea“, acțiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea“ dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3% inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând între 3% și 5% inclusiv, trei acțiuni dau dreptul la un vot,

d) participațiile deținute de un acționar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acțiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea“ dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3% inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, acțiunile reprezentând între 3% și 5% inclusiv, trei acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot. 

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică Ministerului Economiei și Finanțelor. 

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepția majorărilor de capital care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului „Proprietatea“ este necesară atât la prima, cât și la a doua convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total al drepturilor de vot. 

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare pentru adoptarea unei hotărâri pentru schimbarea societății de administrare, este necesară la prima adunare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total al drepturilor de vot. 

(5) Ulterior datei la care participația statului scade sub 33% din capitalul social văsat al Fondului „Proprietatea“ acționarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numărului de acțiuni și asupra cvorumului, cu respectarea dispozițiilor dreptului comun în materie.“

19. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia Centrală este formată din 9 membri și are următoarea componență:

a) președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

b) vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților care coordonează Direcția pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar;

c) vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților care coordonează Direcția pentru coordonarea și controlul aplicării legislației din domeniul proprietății funciare, și vicepreședintele Autorității pentru Restituirea Proprietăților care coordonează Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată și Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

d) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

e) doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor;

f) doi reprezentanți ai Ministerului Justiției.“

20. După articolul 13, se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art.131 – Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților coordonează procesul de acordare a despăgubirilor realizând activitățile prevăzute în acte normative speciale, precum și activitățile necesare implementării prezentei legi, incluzând emiterea titlurilor de plată, titlurilor de conversie, realizarea conversiei în acțiuni și achitarea despăgubirilor în numerar.“

21. Alineatul (2) al articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnătura președintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra în ședință în prezența a minim 7 membri și va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenți“. 

22. După articolul 14, se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art.141 – (1) Se înființează Direcția pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în structura Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, denumită în continuare Direcția, a cărei activitate va fi coordonată de un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților numit prin decizie a primului-ministru. 

(2) Numărul vicepreședinților cu rang de subsecretar de stat ai Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se suplimentează de la doi la trei. 

(3) Atribuția principală a Direcției constă în acordarea de despăgubiri în numerar persoanelor îndreptățite cărora li s-au emis titluri de plată, conform prezentei legi și normelor emise în aplicarea acesteia, în limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor și a limitărilor prevăzute la art.3 lit. h. Plata sumelor înscrise în titlurile de plată se face într-o singură tranșă în cazul despăgubirilor în numerar de maxim 250.000 lei și în 2 tranșe pe o perioadă de 2 ani în cazul despăgubirilor în numerar în cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele îndreptățite la despăgubiri în cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar în cuantum de maxim 500.000 lei, diferența urmând a fi acordată în acțiuni la S.C. – „Fondul Proprietatea “ S.A. 

(4) Sursele de finanțare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcție se asigură, până la listarea S.C. Fondul Proprietatea – S.A, din dividendele aferente acțiunilor deținute de stat la Fondul „Proprietatea“. 

23. Alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare care nu au fost soluționate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoțite de deciziile/dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administrației publice centrale conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situația juridică actuală a imobilului obiect al restituirii și de întreaga documentație aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcții demolate depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispozițiilor sau după caz, a ordinelor.“

24. După alineatul (2) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (21) și alin. (22), cu următorul cuprins:

„(21) Dispozițiile autorităților administrației publice locale vor fi centralizate pe județe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoțite de referatul conținând avizul de legalitate al instituției prefectului, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta. 

(22) Deciziile/dispozițiile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin.(2) vor fi însoțite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parțial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, deținute de entitatea învestită cu soluționarea notificării.“

25. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. (1) După emiterea titlurilor de despăgubire aferente, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va emite, pe baza acestora și a opțiunilor persoanelor îndreptățite, un titlu de conversie și/sau un titlu de plată. Titlul de conversie va fi înaintat Depozitarului Central în termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, în vederea conversiei în acțiuni, iar titlurile de plată vor fi remise Direcției pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în vederea efectuării operațiunilor de plată. 

(2) În cazul în care în titlul de despăgubire au fost individualizate mai multe persoane, fără a fi stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre acestea, despăgubirile în numerar, în limita sumei prevăzute la art. 141 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procură încheiată în formă autentică. În cazul în care în titlul de despăgubire emis a fost stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre persoanele îndreptățite individualizate în cuprinsul acesteia, despăgubirile în numerar urmează a fi acordate fiecăreia dintre persoanele îndreptățite, în cotele indicate în titlul de despăgubire, raportate la suma prevăzută la art. 141 alin.(3).“

26. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, intitulat „Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acțiunilor emise de Fondul „Proprietatea“, cuprinzând articolele 181 – 189, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V1

Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acțiunilor emise de Fondul „Proprietatea“

SECȚIUNEA 1

Valorificarea titlurilor de despăgubire

Art. 181. – (1) Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de deținătorii acestora într-una din modalitățile prevăzute în prezenta secțiune. 

(2) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acțiuni, parte în numerar. 

(3) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depășește 500.000 lei, titularul acestuia are două posibilități de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcție de opțiunea sa:

a) să solicite primirea exclusiv de acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ sau

b) să solicite primirea de titluri de plată, în condițiile art.141 și cu respectarea termenelor și a limitărilor prevăzute la art.3 lit. h) din lege și, până la concurența despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“. 

(4) Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima ședință de tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul „Proprietatea“. 

Art. 182. – În cazul prevăzut la art. 181 alin. (2), titularul titlului de despăgubire va proceda astfel:

a) dacă optează pentru primirea exclusiv de despăgubiri în numerar, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Direcție, care, după reținerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera despăgubirea în numerar în termen de 15 zile calendaristice de la data existenței disponibilităților financiare;

b) dacă optează pentru valorificarea titlului de despăgubire exclusiv prin conversia acestuia în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, care în baza solicitării exprese a persoanei despăgubite și după reținerea titlului de despăgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ și instructează depozitarul central al acțiunilor emise de Fondul „Proprietatea“ să înregistreze persoana despăgubită în registrul acționarilor Fondului „Proprietatea“. 

c) dacă optează pentru primirea de despăgubiri în numerar și acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților care, după reținerea titlului de despăgubire în original, eliberează un titlu de plată pentru suma solicitată de persoana despăgubită și un titlu de conversie, pentru diferența dintre valoarea înscrisă în titlul de despăgubire și valoarea înscrisă în titlul de plată. Titlul de plată va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b). 

Art. 183. – În cazul prevăzut la art. 181 alin. (3) lit. a), se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 182 lit. b). 

Art. 184. – (1) În cazul prevăzut la art. 181 alin. (3) lit. b), se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 182 lit. c). 

Art. 185. – (1) Titlurile de despăgubire emise pe numele mai multor persoane se valorifică în condițiile menționate la art. 181 – 184, cu luarea în considerare a următoarelor reguli:

a) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta pentru soluția prevăzută la art. 182 lit. a) și/sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai dacă toți titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeași soluție de despăgubire. Indiferent de soluția de despăgubire exprimată, aceștia vor desemna un reprezentant unic și comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. 

b) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă care depășește 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta exclusiv pentru soluția prevăzută la art. 181 alin. (3), dar numai dacă toți titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeași soluție de despăgubire. Indiferent de soluția de despăgubire exprimată, aceștia vor desemna un reprezentant unic și comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. Dacă aceeași persoană deține, singură sau împreună cu alte persoane, titluri de despăgubire, având ca obiect același imobil, și optează atât pentru primirea de titluri de plată, cât și pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plată se va emite până la concurența sumei de 500.000 lei, indiferent de numărul titlurilor de despăgubire emise, pentru diferența dintre valoarea înscrisă în titlurile de despăgubire și titlul de plată emis, urmând a-i fi emis un titlu de conversie. 

(2) Dacă până la valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele mai multor persoane se stabilește cota de proprietate care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condițiile aplicabile titlurilor individuale de despăgubire. 

Art. 186. – (1) În toate cazurile, depozitarul central al acțiunilor Fondului „Proprietatea“ înregistrează transferul acțiunilor din contul Ministerului Finanțelor Publice în cel al titularilor titlurilor de despăgubire sau al celor de conversie în registrul acționarilor societății numai în baza și corespunzător instrucțiunii scrise primite de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. 

(2) Depozitarul central al acțiunilor Fondului „Proprietatea“ alocă și distribuie coduri confidențiale pentru conturile acționarilor Fondului „Proprietatea“, în condițiile reglementărilor aplicabile și ale contractului încheiat cu Fondul „Proprietatea“. 

SECȚIUNEA A 2-A

Reguli de atribuire a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea

Art.187 – (1) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acțiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendată de la data înregistrării la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investiții de tip închis și până la data stabilită conform prevederilor alin.(2) al prezentului articol. Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ se va realiza la valoarea nominală. 

(2) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ va reîncepe în ziua de luni a celei de-a doua săptămâni calendaristice ulterioare primelor 60 de ședințe de tranzacționare a acțiunilor „Fondului Proprietatea“. Conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acțiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat în alineatele următoare. 

(3) După reluarea în conformitate cu prevederile alin.(2) a procesului de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, conversia se va realiza prin împărțirea valorii despăgubirii menționate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie la prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor, care se stabilește astfel:

a) în cazul conversiilor care se realizează în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de ședințe de tranzacționare, prețul mediu ponderat este egal cu prețul mediu de tranzacționare aferent primelor 60 de ședințe de tranzacționare, comunicat de operatorul pieței reglementate la încheierea celei de-a 60-a ședințe de tranzacționare;

b) în cazul conversiilor care se realizează începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de ședințe de tranzacționare, prețul mediu ponderat de tranzacționare este egal cu prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 60 de ședințe de tranzacționare, comunicat de operatorul pieței reglementate. 

Art.188. – (1) Începând cu cea de-a șaizeci și una ședință de tranzacționare, zilnic, după închiderea ședinței de tranzacționare, Bursa de Valori București S.A. va publica pe pagina sa de internet și va comunica Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor Fondului „Proprietatea“ aferent ultimelor 60 de ședințe de tranzacționare. 

(2) Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de ședințe de tranzacționare se vor converti în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ prin utilizarea prețului mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 60 de ședințe de tranzacționare, anterioare depunerii titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie. 

(3) Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de ședințe de tranzacționare se vor converti în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“, prin utilizarea prețului mediu ponderat de tranzacționare aferent primelor 60 de ședințe de tranzacționare. 

(4) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va dispune realizarea conversiei titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acțiuni emise de Fondul „Proprietatea“ și va instructa depozitarul central al acțiunilor emise de Fondul „Proprietatea“ să înregistreze persoana despăgubită în registrul acționarilor Fondului „Proprietatea“, astfel încât persoana respectivă să fie înregistrată în registrul acționarilor Fondului „Proprietatea“ în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. 

(5) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și depozitarul central vor stabili modul și condițiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin convenții legal încheiate. 

Art.189 – Dispozițiile prevăzute la art. 181 – 188 intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007.“

27. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19 – (1) Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Plângerea suspendă exercițiul dreptului de opțiune asupra titlului de despăgubire al titularului. 

(2) Valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească. 

(3) În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după parcurgerea procedurii în fața instanței judecătorești, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire inițial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent diferenței cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează procedura prevăzută la capitolul V1“. 

28. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, intitulat „Răspunderi și sancțiuni“, cuprinzând articolul 201, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI1

Răspunderi și sancțiuni

„Art. 201. – (1) Încălcarea prevederilor art. 91 alin. (8) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(1) se realizează de către organele de control ale Ministerului Economiei si Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale.“

29. Fondul Proprietatea are obligația de a transfera de îndată pachetele de acțiuni reprezentând 20% din capitalul social al Companiei Naționale Imprimeria Național㠖 S.A. și a Companiei Naționale Loteria Român㠖 S.A. către Ministerul Economiei si Finanțelor. 

30. La anexa de la titlul VII privind transferul participațiilor de la Ministerul Economiei și Comerțului și OPSPI, se abrogă punctul 1.22. 

31. La anexa de la titlul VII privind transferul participațiilor de la Ministerul Finanțelor Publice se abrogă punctele 2.1, 2.2 și 2.3. 

32. La anexa de la titlul VII privind transferul participațiilor de la Ministerul Finanțelor Publice, punctul 2.4. se modifică și va avea următorul cuprins:

„2.4. – sumele obținute din recuperarea drepturilor valutare deținute de statul român din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, și sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, conform art.9 alin.(2) lit. a) și b).“

33. La anexa de la titlul VII privind transferul participațiilor de la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologia Informației, se abrogă punctul 3.1. 

34. La anexa de la titlul VII privind transferul participațiilor de la Ministerul Transporturilor, Construcției și Turismului, se abrogă punctele 4.1, 4.2. și 4.3. 

35. La anexa de la titlul VII privind transferul participațiilor de la Agenția de Valorificare a Activelor Statului, se abrogă punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.51, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.64, 5.69, 5.74, 5.75, 5.76, 5.81, 5.83 . 

TITLUL II

Alte măsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

Art.1 – (1) În scopul reîntregirii capitalului social vărsat al Fondului „Proprietatea“, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se transferă Fondului „Proprietatea“ următoarele:

1. De la Ministerul Transporturilor se transferă următorul pachet de acțiuni:

1.1 Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța – 1.369.125 acțiuni

2. De la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se transferă următoarele pachete de acțiuni:

2.1 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. – 2.599.134 acțiuni

2.2. S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. – 2.210.067 acțiuni

2.3. S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. – 4.536.869 acțiuni

2.4. S.C. Conpet – S.A. – 346.301 acțiuni

2.5 S.C. Enel Electrica Banat „S.A.– 4.634.741 acțiuni

2.6 S.C. Enel Electrica Dobrogea S.A. – 3.389.701 acțiuni

2.7 S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A.– 5.022.348 acțiuni

2.8 S.C. E.ON Moldova Furnizare – S.A. – 1.393.872 acțiuni

2.9 S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. – 3.259.176 acțiuni

2.10 S.C. CEZ Distribuție S.A. – 12.874.225 acțiuni

2.11 S.C. CEZ Vânzare – S.A. – 12.874.225 acțiuni

2.12 S.C. Electrica Transilvania Nord – S.A.– 3.332.503 acțiuni

2.13 S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. – 3.898.704 acțiuni

2.14 S.C. Petrom – S.A.– 5.791.079.578 acțiuni

2.15 S.C. Romaero – S.A. – 1.311.691 acțiuni

2.16 Societatea Naționala a Sării – S.A. – 2.005.884 acțiuni

2.17 S.C. Romplumb – S.A.– 1.595.520 acțiuni

2.18 S.C. Simtex S.A.– 132.859 acțiuni

2.19 S.C. Zirom Giurgiu – S.A. – 3.624.346 acțiuni

2.20 S.C. Delfincom – S.A.– 645.647 acțiuni

2.21 Societatea Națională Plafar S.A. – 99.310 acțiuni

2.22 S.C. IAR – S.A. – 2.622.273 acțiuni

2.23 S.C. Electromecanica Ploiești – S.A.– 1.002.301 acțiuni

2.24 Compania Națională Romarm filiala Uzina Mecanică București S.A.– 2.951.053 acțiuni

2.25 S.C. Centrofarm București – S.A.– 57 acțiuni

2.26 S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A. – 15 acțiuni

2.27 S.C. Comcereal Fundulea – S.A.– 5.159 acțiuni

2.28 S.C. Electroconstrucția Elco Cluj-Napoca S.A. – 165.206 acțiuni

2.29 S.C. FECNE București – S.A.– 36 acțiuni

2.30 S.C. Laromet București – S.A.– 1.634 acțiuni

2.31 S.C. Prestări Servicii București – S.A.– 6.346 acțiuni

2.32 S.C. Primcom București – S.A.– 12 acțiuni

2.33 S.C. Remat Timiș Timișoara S.A.– 5.765 acțiuni

2.34 S.C. Severnav Drobeta-Turnu Severin S.A. – 11.968 acțiuni

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra activelor prevăzute la alin. (1) se realizează de drept, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administratorii societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale emitente ale acțiunilor transferate având obligația de a actualiza din oficiu registrele acționarilor și acțiunilor. În cazul în care registrele acționarilor societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale respective sunt ținute de depozitarul central sau de societăți de registru, actualizarea registrelor se realizează de depozitarul central sau de societatea de registru, după caz, pe baza cererii Fondului „Proprietatea“. 

(3) Evaluatorul desemnat în conformitate cu art. 92 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, va evalua și valoarea activelor prevăzute la alin. (1), în conformitate cu metoda următoare: în cazul societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale neadmise la tranzacționare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2006, iar în cazul celor admise la tranzacționare, pe baza prețului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de ședințe de tranzacționare anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. În cazul societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale admise la tranzacționare pentru care, în perioada de referință menționată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacții cu acțiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acționarilor la data de împlinire a termenului de 90 de ședințe de tranzacționare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale neadmise la tranzacționare. În cazul societăților care nu au depus situațiile financiare aferente anului 2006 la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor, se vor lua în considerare ultimele situații financiare anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor. 

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul, prin hotărâre, poate regulariza numărul acțiunilor operatorilor economici prevăzuți la alin.(1), transferate de la Ministerul Transporturilor și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la S.C. Fondul Proprietatea S.A. în funcție de evidențele oficiale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

Art.2 – (1) Dacă raportul de evaluare întocmit potrivit art. 92 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, constată că valoarea activelor prevăzute în anexa la titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, cumulată cu valoarea activelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul titlu este inferioară valorii capitalului social, astfel cum a fost stabilit prin hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înființarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ – S.A., capitalul social al Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A va fi reîntregit cu diferența dintre suma de 14.240.540.675 lei și valoarea determinată în urma evaluării. 

(2) În termen de maxim 3 luni de la data întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat că valoarea activelor stabilită în condițiile alin. (1) este inferioară valorii capitalului social al Societății Comerciale Fondul „Proprietatea“ S.A., Guvernul va stabili sursele din care va fi reîntregit capitalul social al Societății Comerciale Fondul „Proprietatea“ S.A. 

Art.3 – (1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență dețin calitatea de acționar al Fondului „Proprietatea“ pot opta în termen de 6 luni calculat potrivit prevederilor art. 189 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, între a-și menține calitatea de acționar al Fondului Proprietatea, în condițiile existente anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sau a solicita anularea conversiei titlurilor de despăgubire în urma căreia au dobândit calitatea de acționar. 

(2) Absența opțiunii în termenul prevăzut la alin. (1) prezumă acordul pentru menținerea calității de acționar. 

(3) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va instructa depozitarul central să transfere direct acțiunile emise de Fondul „Proprietatea“ și deținute de persoana respectivă din contul acesteia în contul Ministerului Economiei si Finanțelor. 

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita anularea conversiei dacă, până la data depunerii solicitării la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, nu au efectuat acte de dispoziție asupra acțiunilor dobândite în urma conversiei sau nu au constituit garanții asupra acestora, care să determine imposibilitatea transferării acestora, împreună cu toate drepturile aferente, din contul persoanei care solicită anularea conversiei în contul Ministerului Economiei si Finanțelor. 

(5) La data depunerii solicitării scrise Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va instructa depozitarul central să blocheze transferul acțiunilor Fondului „Proprietatea“ deținute de persoana care a depus solicitarea de anulare a conversiei. 

(6) Toate comisioanele solicitate de depozitarul central pentru efectuarea operațiunilor prevăzute în prezentul articol se plătesc din bugetul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. 

Art.4. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se transferă de drept și fără contraprestație de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Fondul „Proprietatea“ creanța împotriva Societății Comerciale World Trade Center București S.A., împreună cu toate accesoriile aferente acumulate până la data transferului (creanța împreună cu toate accesoriile aferente acumulate până la data transferului fiind denumite în continuare creanța). După valorificarea creanței de către Fondul „Proprietatea“ prin orice metodă aleasă de către acesta, pentru valoarea recuperată, Fondul „Proprietatea“ va emite acțiuni noi care vor reveni în întregime și de drept statului român, reprezentat prin Ministerul Economiei și Finanțelor. 

Art.5 – (1) Se suplimentează cu 25 posturi, încadrate conform Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, numărul maxim de posturi aprobat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților pe anul 2007. 

(3) Până la data modificării prevăzute la alin. (2), pentru asigurarea finanțării posturilor prevăzute la alin. (1), se suplimentează bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, de la fondul de rezervă, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6 – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici prevăzuți în anexa la Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, care au virat dividendele aferente anilor 2005 și 2006 către bugetul de stat sau bugetele instituțiilor publice implicate, vor vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea. 

(2) În termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici vor recupera contravaloarea dividendelor prevăzute la alin. (1) conform metodologiei de restituire/compensare aprobată prin hotărâre a Guvernului. 

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, aceștia vor fi obligați să plătească dobânda legală pe fiecare zi de întârziere. 

Art. 7 – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre regulamentul de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare și caietul de sarcini al licitației, documente ce vor fi întocmite de către Fondul Proprietatea. Componența comisiei care va derula procesul de selecție se stabilește prin decizie a Primului-Ministru. 

(2) Până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare și a caietului de sarcini al licitației, Fondul Proprietatea are obligația de a selecta consultanții financiari și juridici necesari selecției societății de administrare. 

(3) Cheltuielile aferente procedurilor de selecție a consultanților financiari, consultanților juridici și a societății de administrare se suportă din bugetul Fondului Proprietatea. 

(4) Transferul administrării Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ S.A. din responsabilitatea Ministerului Economiei și Finanțelor către societatea de administrare a investițiilor desemnată cu respectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia. 

Art. 8 – Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte destinații cu caracter social pentru sumele provenite din vânzarea acțiunilor pe care statul, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, le deține la Fondul „Proprietatea“ și din dividendele cuvenite statului român de la Fondul Proprietatea. 

Art. 9 – (1) Atribuțiile prevăzute în Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina Cancelariei Primului Ministru se preiau de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. 

(2) Titlurile de despăgubire emise de Cancelaria Primului-Ministru rămân valabile. 

Art. 10 – Până la data la care vor fi numiți cei doi membri în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aceasta va funcționa în continuare cu numărul de 7 membri, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Centrală va emite decizii sub semnătura președintelui acesteia și va lucra în ședință în prezența a minim 5 membri și va decide cu majoritatea voturilor celor prezenți. 

Art. 11 – În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, Norme metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

Președintele Autorității pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

București, 28 iunie 2007

Nr. 81.