Hotărârea Guvernului nr. 1115/2004

M. Of. nr. 694 din 2 august 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

H O T Ă R Â R E

privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. − Prezenta hotărâre reglementează cadrul instituțional și partenerial prin care instituțiile și organismele publice și private stabilesc obiectivele naționale prioritare de dezvoltare pe termen mediu pentru realizarea coeziunii economice și sociale, precum și programarea financiară a măsurilor prin care se realizează aceste obiective, în strânsă corelare cu orientările bugetare multianuale.

Art. 2. − (1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc:

a) rolul și atribuțiile ministerelor în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Planului Național de Dezvoltare, denumit în continuare PND;

b) rolul și atribuțiile organismelor regionale în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea PND;

c) rolul și atribuțiile altor instituții și organisme implicate în procesul de elaborare în parteneriat a PND;

d) relațiile dintre partenerii implicați în procesul de elaborare a PND.

(2) Prin prezenta hotărâre se urmărește:

a) crearea cadrului legal pentru îndeplinirea cerințelor Uniunii Europene privind respectarea principiului parteneriatului în elaborarea PND;

b) responsabilizarea instituțiilor și organismelor implicate în procesul de elaborare a PND.

(3) Principalele autorități, instituții publice și organisme implicate în procesul de elaborare în parteneriat a PND sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. − (1) PND este documentul de planificare strategică și programare financiară multianuală al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea și stimularea dezvoltării economice și sociale a țării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice și sociale.

(2) PND se elaborează pe baza Strategiei naționale de dezvoltare regională și a strategiilor sectoriale de dezvoltare, realizând o programare a dezvoltării economice și sociale a țării, similară celei realizate de statele membre ale Uniunii Europene pentru Obiectivul 1 de intervenție a Fondurilor structurale.

(3) PND conține analiza situației economice și sociale a țării, obiectivele prioritare de dezvoltare pe termen mediu, strategia pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite și programarea financiară multianuală a măsurilor prin care se realizează aceste obiective, utilizând resurse financiare interne și externe.

(4) PND este instrument de coordonare, monitorizare și evaluare a implementării obiectivelor prioritare de dezvoltare, în conformitate cu politica de coeziune a Uniunii Europene.

(5) PND fundamentează accesul României la fondurile de tip structural, alocate de Uniunea Europeană României în perioada de preaderare, precum și la instrumentele structurale, după aderare, reprezentând documentul pe baza căruia se negociază Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia Europeană.

Art. 4. − În înțelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) parteneri − instituții și organizații existente la nivel local, regional și central, guvernamentale și neguvernamentale, publice și private, reprezentanți ai mediului economic, precum și reprezentanți ai societății civile, care cooperează în procesul de elaborare a PND;

b) parteneriat − asocierea largă și eficientă a partenerilor, prin relații de coordonare, consultare, negociere, cooperare și colaborare, în scopul elaborării PND;

c) structuri parteneriale − structuri constituite la nivel regional și național sub formă de consilii, comitete, comisii, grupuri de lucru pentru elaborarea PND. Structurile parteneriale au un caracter sistematic și permanent, iar activitatea lor este reglementată prin regulamente proprii de funcționare.

Art. 5. − Crearea structurilor parteneriale pentru elaborarea PND urmărește:

a) obținerea consensului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare incluse în PND, precum și asupra strategiei de atingere a acestor obiective;

b) asigurarea transparenței întregului proces de elaborare a PND;

c) responsabilizarea și implicarea cât mai largă a partenerilor în elaborarea PND.

CAPITOLUL II

Structurile parteneriale naționale pentru elaborarea PND

Art. 6. − (1) Pentru elaborarea în parteneriat a PND se constituie Comitetul interinstituțional pentru elaborarea PND, denumit în continuare CIP.

(2) CIP reprezintă cadrul larg partenerial constituit pentru elaborarea PND și are rol consultativ.

(3) CIP este coordonat de Ministerul Finanțelor Publice, care asigură și secretariatul acestuia.

(4) CIP își stabilește propriul regulament de organizare și funcționare, pe baza unei propuneri elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(5) CIP are în componența sa reprezentanți, la nivel de decizie, ai ministerelor, agențiilor pentru dezvoltare regională, instituțiilor publice centrale, institutelor de cercetare și instituțiilor de învățământ superior, precum și reprezentanți ai partenerilor economici și sociali.

(6) CIP își desfășoară activitatea pe grupuri tematice, corespunzător problemelor care se analizează, și prin întâlniri în plen, cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituțiilor centrale și regionale, precum și a partenerilor economici și sociali.

Art. 7. − CIP avizează:

a) studiile și analizele economice și sociale elaborate în scopul fundamentării strategiilor sectoriale și a strategiei naționale de dezvoltare regională;

b) propunerile de obiective prioritare naționale de dezvoltare formulate de instituțiile responsabile, în vederea includerii acestora în PND;

c) strategiile elaborate de ministere și de alte instituții guvernamentale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale PND;

d) programarea financiară multianuală a obiectivelor prioritare de dezvoltare ale PND, elaborată de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerilor partenerilor, precum și propunerile de armonizare a alocărilor financiare;

e) proiectul PND care va fi supus aprobării Guvernului.

CAPITOLUL III

Structurile parteneriale regionale pentru elaborarea PND

Art. 8. − Consiliul pentru dezvoltare regională, denumit în continuare CDR, constituit la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare conform Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, este un organ deliberativ, ale cărui atribuții includ aprobarea Planului de dezvoltare regională, denumit în continuare PDR, care contribuie la fundamentarea PND.

Art. 9. − (1) Pentru elaborarea în parteneriat a PDR se constituie, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Comitetul regional pentru elaborarea PDR, denumit în continuare CRP.

(2) CRP reprezintă cadrul larg partenerial al CDR pentru elaborarea PDR și are rol consultativ.

(3) CRP este coordonat de agenția pentru dezvoltare regională, care asigură și secretariatul acestuia.

(4) CRP își stabilește propriul regulament de organizare și funcționare pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Integrării Europene, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor.

(5) CRP are în componența sa reprezentanți ai agenției pentru dezvoltare regională, ai prefecturilor, consiliilor județene, serviciilor deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, ai institutelor de cercetări și instituțiilor de învățământ superior, precum și reprezentanți ai partenerilor economici și sociali.

(6) CRP își desfășoară activitatea pe grupuri de lucru, constituite pe diferite criterii tematice, precum și prin întâlniri în plen, la care vor participa reprezentanți ai grupurilor de lucru, astfel încât să se asigure reprezentarea echilibrată a administrației publice locale, centrale și a partenerilor publici și privați.

(7) CRP avizează:

a) studiile și analizele economice și sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a regiunii din PDR;

b) propunerile de obiective prioritare de dezvoltare formulate de instituțiile responsabile, în vederea includerii acestora în PDR;

c) strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR;

d) programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare;

e) proiectul PDR care va fi supus aprobării CRP.

CAPITOLUL IV

Rolul și atribuțiile instituțiilor și organismelor implicate în elaborarea în parteneriat a PND

Art. 10. − Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, este autoritatea publică responsabilă cu elaborarea proiectului PND, având următoarele atribuții:

a) coordonează Comitetul interinstituțional pentru elaborarea PND, asigurând președinția și secretariatul acestuia;

b) asigură coordonarea metodologică generală și stabilește calendarul de lucru pentru elaborarea PND, pe care îl face cunoscut partenerilor;

c) asigură prezentarea în PND a situației economice și sociale a României pe baza analizelor sectoriale și regionale elaborate de ministere și formulează concluzii asupra problemelor majore identificate;

d) organizează în cadrul CIP consultări și negocieri în vederea obținerii acordului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare care să fie incluse în proiectul PND;

e) formulează strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare avizate de către CIP;

f) asigură concordanța PND cu politicile și reglementările Uniunii Europene, în special în ceea ce privește protecția mediului, concurența, achizițiile publice și egalitatea de șanse;

g) colaborează cu Comisia Națională de Prognoză la elaborarea studiului de impact macroeconomic al implementării obiectivelor prioritare din PND;

h) asigură programarea financiară multianuală a obiectivelor prioritare de dezvoltare ale PND și o supune spre aprobare CIP;

i) asigură verificarea ex-ante a adiționalității pentru PND;

j) elaborează proiectul final al PND, ținând seama de observațiile și comentariile partenerilor de dialog;

k) asigură realizarea evaluării ex-ante a PND de către un evaluator independent;

l) prezintă Guvernului, spre aprobare, proiectul final al PND;

m) realizează strategia de informare și promovare a PND și coordonează procesul de punere în aplicare a acesteia.

Art. 11. − (1) MFP elaborează bugetul de stat anual și orientările bugetare pe termen mediu, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, în strânsă corelare cu obiectivele prioritare de dezvoltare cuprinse în PND.

(2) MFP asigură cofinanțarea publică corespunzătoare contribuției financiare a Uniunii Europene pentru realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare cuprinse în PND.

Art. 12. − (1) Ministerele și ceilalți parteneri, prevăzuți în anexă, care participă la elaborarea PND, elaborează analize detaliate asupra evoluției și tendințelor care se manifestă în domeniile pe care le coordonează și identifică problemele majore ale acestora; transmit aceste analize MFP și grupurilor tematice ale CIP.

(2) În funcție de obiectivele prioritare de dezvoltare avizate de CIP, ministerele și instituțiile responsabile elaborează strategii pentru atingerea acestor obiective, bazate pe o fundamentare riguroasă a resurselor financiare corespunzătoare.

(3) În scopul elaborării analizelor și strategiilor pentru PND, ministerele și instituțiile responsabile își organizează colective de lucru în componența cărora intră reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor publice, precum și ai altor parteneri relevanți.

(4) Coordonatorii colectivelor de lucru, numiți de conducătorii instituțiilor, reprezintă instituțiile respective în CIP.

Art. 13. − Ministerul Integrării Europene, denumit în continuare MIE, este autoritatea publică responsabilă cu elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare regională, având următoarele atribuții specifice:

a) elaborează metodologia pentru fundamentarea Planurilor de Dezvoltare Regională;

b) elaborează, pe baza analizelor regionale din PDR, analiza economico-socială care fundamentează strategia de dezvoltare regională din PND;

c) coordonează din punct de vedere metodologic grupurile de lucru constituite la nivel regional și organizează consultări în vederea obținerii acordului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare ale regiunilor, care vor fi luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare regională din PND;

d) propune, în colaborare cu agențiile de dezvoltare regională, programarea financiară aferentă dezvoltării regionale, pentru a fi integrată în PND.

Art. 14. − Institutul Național de Statistică colaborează cu MFP, cu celelalte ministere și cu agențiile pentru dezvoltare regională la elaborarea studiilor și analizelor sectoriale și regionale cuprinse în PND, având următoarele atribuții:

a) furnizează ministerelor, institutelor de cercetare-dezvoltare și agențiilor pentru dezvoltare regională, prin direcțiile de specialitate, precum și prin birourile regionale și direcțiile județene de statistică, pe bază de protocol, informațiile statistice necesare întocmirii studiilor și analizelor economice și sociale relevante pentru elaborarea PND, la nivel național și regional;

b) adaptează și îmbunătățește, în concordanță cu metodologia Eurostat, sistemul existent al indicatorilor statistici economici și sociali, la nivel național, sectorial și regional, pentru a răspunde cerințelor privind fundamentarea PND.

Art. 15. − Oficiul Național al Registrului Comerțului furnizează, prin direcțiile de specialitate și reprezentanțele județene, ministerelor și agențiilor pentru dezvoltare regională, pe bază de protocol, date și informații statistice necesare elaborării studiilor și analizelor economice și sociale relevante pentru elaborarea PND, la nivel național, sectorial și regional.

Art. 16. − Comisia Națională de Prognoză realizează prognozele macroeconomice la nivel național, sectorial și regional necesare elaborării PND, precum și, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, studiul de impact macroeconomic al implementării obiectivelor prioritare din PND.

Art. 17. − Agențiile pentru dezvoltare regională sunt parteneri responsabili cu elaborarea planurilor de dezvoltare regională, iar în calitatea lor de organizatori și coordonatori ai structurilor parteneriale regionale au următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea comitetelor regionale pentru elaborarea planurilor de dezvoltare regională și asigură secretariatul acestora;

b) organizează în cadrul CRP consultări și dezbateri asupra planurilor de dezvoltare regională, în vederea realizării consensului;

c) reprezintă CRP la reuniunile în plen ale CIP;

d) se consultă cu MIE și instituțiile responsabile de elaborarea strategiilor sectoriale pe tot parcursul elaborării planurilor de dezvoltare regională, pentru punerea de acord asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare regională care vor fi integrate în PND;

e) colaborează cu MIE la elaborarea bugetelor indicative multianuale care orientează programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare și a măsurilor, cuprinse în PDR;

f) elaborează, ținând seama de observațiile și comentariile partenerilor de dialog, proiectele planurilor de dezvoltare regională;

g) transmit CDR, spre aprobare, proiectele PDR avizate de CRP;

h) transmit MIE și instituțiilor responsabile de elaborarea strategiilor sectoriale proiectele planurilor de dezvoltare regională aprobate de CDR.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 18. − Cheltuielile pentru susținerea activităților desfășurate în cadrul CIP se asigură din bugetul MFP.

Art. 19. − Instituțiile și organizațiile implicate în elaborarea PND asigură, pe tot parcursul procesului, mediatizarea activităților, precum și consultarea cetățenilor, în scopul implicării largi a societății civile în formularea strategiilor de dezvoltare.

Art. 20. − Instituțiile și organizațiile implicate în elaborarea PND pregătesc documentele în conformitate cu orientările metodologice elaborate de MFP și le transmit acestuia, conform termenelor stabilite.

Art. 21. − Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002.

Art. 22. − Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale implicate în elaborarea PND se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcaș

Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,

Marian Florian Săniuță

 

București, 15 iulie 2004.

Nr. 1.115.

ANEXĂ

 

AUTORITĂȚILE, INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI ORGANISMELE

implicate în elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare

 

1. Autorități și instituții ale administrației publice centrale și serviciile lor deconcentrate (după caz):

Ministerul Finanțelor Publice;

− Ministerul Integrării Europene;

− Ministerul Afacerilor Externe;

− Ministerul Administrației și Internelor:

− prefecturi;

− Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei:

− Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și unitățile regionale de implementare a programelor;

− Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap;

− Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție;

− Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor:

− Agenția Națională pentru Protecția Mediului și agențiile județene și regionale;

− Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului:

− Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România;

− Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” − S.A.;

− Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. − Călători” − S.A.;

− Societatea Națională de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. − Marf㔠− S.A.;

− Autoritatea Națională pentru Turism;

− Ministerul Economiei și Comerțului;

− Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:

− Agenția SAPARD și birourile regionale pentru implementarea Programului SAPARD;

− Ministerul Educației și Cercetării;

− Ministerul Culturii și Cultelor;

− Ministerul Sănătății;

− Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;

− Ministerul Justiției:

− Oficiul Național al Registrului Comerțului;

− Secretariatul General al Guvernului:

− Comisia Națională de Prognoză;

− Institutul Național de Statistică;

birourile regionale de statistică;

direcțiile județene de statistică;

− Cancelaria Primului-Ministru:

− Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație;

− Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

− Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;

− Autoritatea Națională pentru Tineret;

− Agenția Română pentru Investiții Străine;

− Comisia Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale;

2. Instituții publice centrale autonome:

Consiliul Concurenței;

− Banca Națională a României;

− Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

− Consiliul Economic și Social;

3. Organisme regionale:

consiliile pentru dezvoltare regională;

− agențiile pentru dezvoltare regională;

4. Autorități ale administrației publice locale:

consilii județene;

− consilii locale;

5. Parteneri economici și sociali:

asociații patronale și profesionale;

− sindicate;

− bănci;

− agenți economici;

− Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București:

− camerele de comerț județene;

− Federația Autorităților Locale din România;

− alte organizații neguvernamentale;

− mass-media.

6. Institute de cercetări și instituții de învățământ superior:

Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române;

− institute de cercetare-dezvoltare;

− instituții de învățământ superior.