Hotărârea Guvernului nr. 411/2005

M. Of. nr. 424 din 19 mai 2005

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice și pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. − Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are obligația, atunci când stabilește programul anual al achizițiilor publice, de a ține cont de:

a) necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii;

b) gradul de prioritate al necesităților prevăzute la lit. a);

c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilității de a obține fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări a bugetului;“.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări în programul anual al achizițiilor publice. În cazul în care modificările respective au ca scop acoperirea unor necesități ce nu au fost cuprinse inițial în programul anual al achizițiilor publice, introducerea acestora în program este condiționată de asigurarea surselor de finanțare.“

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. − (1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura corespondența produselor, serviciilor și a lucrărilor de construcții cu sistemul de grupare și codificare utilizat în CPSA, atunci când:

a) elaborează programul anual al achizițiilor publice;

b) precizează în anunțul de intenție și în anunțul sau în invitația de participare produsele, serviciile ori lucrările pe care urmează să le achiziționeze;

c) întocmește documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

d) precizează în anunțul de atribuire produsele, serviciile sau lucrările pentru care a încheiat contractul de achiziție publică;

e) transmite Ministerului Finanțelor Publice și, în cazul contractelor de lucrări și al contractelor de servicii de proiectare a construcțiilor, și Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului informațiile necesare monitorizării procesului de achiziție publică.

(2) În înțelesul prezentelor norme, prin produs se înțelege rezultatul unei activități, concretizat printr-un obiect fizic, de orice natură, care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezintă produse cu același uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structură a CPSA, sunt grupate, de regulă, în aceeași subclasă elementară.

(3) În înțelesul prezentelor norme, serviciu înseamnă rezultatul unei activități, care nu se concretizează printr-un obiect fizic și care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prevăzute tipurile de servicii și defalcarea acestora în două categorii, cuprinse în Lista A și, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezintă acele servicii care, în conformitate cu schema de structură a CPSA, sunt grupate, de regulă, în aceeași subclasă elementară.

(4) În înțelesul prezentelor norme, prin lucrare se înțelege oricare dintre lucrările de construcții prevăzute în diviziunea 45 din schema de structură a CPSA sau orice combinație a acestora care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuși, o funcție tehnico-economică. Din punct de vedere al asigurării corespondenței prevăzute la alin. (1) lucrările similare reprezintă acele lucrări de construcții care sunt grupate, în conformitate cu schema de structură a CPSA, în aceeași clasă. Din punct de vedere al stabilirii cerințelor minime referitoare la experiența ofertanților/candidaților, lucrările similare reprezintă acele lucrări de construcții care sunt grupate, în conformitate cu schema de structură a CPSA, în aceeași subclasă.

(5) În cazul lucrărilor complexe, care presupun execuția unui ansamblu diversificat de lucrări de construcții, încadrarea în clasa sau, după caz, în subclasa aferentă CPSA este determinată de tipul de lucrare de construcții cu ponderea valorică cea mai mare.“

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. − (1) Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea, fără T.V.A., a fiecărui contract de furnizare, de lucrări sau de servicii, cuprins în programul anual al achizițiilor publice, și:

a) de a o evidenția în programul anual al achizițiilor publice în scopul selectării procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului respectiv;

b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verifică obligativitatea transmiterii spre publicare a anunțului de intenție prevăzut la art. 16 din ordonanță;

c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 13 din ordonanță, atunci când, pentru atribuirea contractului de achiziție publică, intenționează să aplice procedura de cerere de ofertă.

(2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculează corespunzător cursului mediu al pieței valutare, publicat de Banca Națională a României în ziua anterioară efectuării acțiunilor prevăzute la alin. (1).“

5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. − (1) Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică având în vedere prețurile practicate în mod curent pe piață și luând în considerare, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice posibile suplimentări sau majorări ale valorii contractului.“

6. La articolul 9 alineatul (2) punctul A, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

− fie valoarea actualizată a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente;

− fie valoarea totală a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări. În oricare dintre situațiile prevăzute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă cu scopul de a obține o valoare mai mică decât valoarea prevăzută la art. 13 lit. a) sau, după caz, la art. 8 alin. (6) din ordonanță.“

7. La articolul 9 alineatul (2) punctul B, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

− fie valoarea actualizată a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente;

− fie valoarea totală a contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestații; În oricare dintre situațiile prevăzute la lit. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă cu scopul de a obține o valoare mai mică decât valoarea prevăzută la art. 13 lit. b) sau, după caz, la art. 8 alin. (6) din ordonanță;“.

8. La articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:

„b) dacă concursul de soluții este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este cea corespunzătoare contractului de achiziție publică respectiv.“

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. − Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la cap. II din ordonanță, iar, în situațiile de excepție prevăzute la art. 8 alin. (1)−(4) din ordonanță, prin aplicarea unei proceduri proprii.“

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. − Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziție publică se realizează după determinarea valorii estimate a contractului respectiv și se precizează în cadrul programului anual al achizițiilor publice.“

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„(2) Anunțurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 2, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.“

12. La articolul 17 alineatul (1), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

„b) cerințele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite și documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor respective;

c) instrucțiuni privind datele limită care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de prezentare și depunere a ofertei, inclusiv cu privire la garanțiile solicitate și la perioada impusă pentru valabilitatea ofertei; se va preciza obligația ofertanților de a numerota și a semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate;“.

13. La articolul 17 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

„g) precizări cu privire la documentele pentru care, în caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât că nu va fi permisă completarea ulterioară, eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;

h) propunerea de contract.“

14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea contractantă sau, după caz, organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertanților/candidaților la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.“

15. După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 191 și 192, cu următorul cuprins:

„Art. 191. − (1) În cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerințe minime referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară a ofertanților/candidaților, care ar conduce la o restricționare artificială a participării la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), cerințele minime de calificare trebuie să fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii și în funcție de exigențele specifice impuse de natura și de complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit.

(3) În cazul în care solicită îndeplinirea unei cerințe minime referitoare la experiența similară, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertanții/candidații își dovedesc propria experiență similară să depășească:

a) valoarea estimată a contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, în cazul contractelor de furnizare și de servicii;

b) 0,6 din valoarea estimată a contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, în cazul contractelor de lucrări.

Cerința privind experiența similară poate fi îndeplinită și prin cumularea valorii mai multor contracte, în cazul în care documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei a precizat această posibilitate.

Cerința privind experiența similară poate fi exprimată în cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei valoric sau, după caz, prin cantități, suprafețe ori volume fizice.

(4) În cazul în care solicită îndeplinirea unei cerințe minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum să depășească valoarea medie anuală estimată, multiplicată cu 3, a contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit.

Art. 192. − (1) Algoritmul de calcul, precum și factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luați în considerare în cazul aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic“, se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei și vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care rezultă din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerințele referitoare la eligibilitate sau cerințele referitoare la capacitatea tehnică și economico-financiară, ca factori de evaluare a ofertelor.

(3) Atunci când stabilește factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care:

a) nu au o legătură directă cu natura și conținutul contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;

b) nu reflectă un avantaj real și evident pe care autoritatea contractantă îl poate obține prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

(4) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligația de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a) importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar; sau

b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanții le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.“

16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. − (1) Autoritatea contractantă are obligația de a constitui, o dată cu inițierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, o comisie de evaluare formată din cel puțin 3 membri, independenți de participanții la procedură, care pot fi atât angajați permanenți ai autorității contractante, cât și consultanți externi cu experiență în domeniul achizițiilor publice și cu o calificare profesională corespunzătoare specificului contractului.

(2) Autoritatea contractantă desemnează președintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile specifice ce rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziție publică respectiv.“

17. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)−c) sau în orice altă situație de natură să determine existența unui conflict de interese, atunci acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa din componența comisiei respective cu o altă persoană. Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorității contractante și de către terți.

În cazul în care sunt sesizate astfel de situații, autoritatea contractantă are obligația de a verifica cele semnalate și, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariția unui conflict de interese.“

18. La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abrogă.

19. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

„(31) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent și a căror durată normală de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, elaborată cu ocazia atribuirii contractului inițial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităților de produse sau servicii deja achiziționate, precum și nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;

b) în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, precum și în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorității contractante de a opta pentru suplimentarea cantităților de produse sau de servicii este condiționat de existența creditelor bugetare cu această destinație;

c) valoarea estimată a contractului inițial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităților de produse sau servicii;

d) prelungirea contractului inițial nu poate depăși o durată de 4 luni de la data expirării duratei de îndeplinire a acestuia.

(32) În cazul contractelor de achiziție publică al căror obiect îl reprezintă achiziția de produse/servicii pentru care, din cauze obiective, necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate, autoritatea contractantă are dreptul de a indica, în anunțul/invitația de participare și în documentația de elaborare și prezentare a ofertei, un interval minim-maxim, ca nivel al cantităților ce urmează a se achiziționa. În această situație prețul care urmează să fie comparat pentru stabilirea ofertei câștigătoare poate fi prețul unitar. Contractul va preciza obligația autorității contractante de a achiziționa cantitatea minimă estimată, dar va cuprinde și o clauză suplimentară prin care se va preciza dreptul autorității contractante de a opta pentru creșterea cantităților, prin act adițional, în limita nivelului maxim indicat inițial. Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a opțiunii de a achiziționa cantitatea maximă prevăzută în anunțul/invitația de participare și în documentația de elaborare și prezentare a ofertei.“

20. La articolul 24, literele d) și e) vor avea următorul cuprins:

„d) primirea ofertelor și a documentelor care le însoțesc;

e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanță:

(i)

derularea ședinței de deschidere a ofertelor;

(ii)

examinarea și verificarea îndeplinirii de către ofertanți a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și economico-financiară, în cazul și în condițiile în care îndeplinirea acestor condiții a fost solicitată în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

(iii)

stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanți;

(iv)

calificarea ofertanților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (ii) și excluderea celor care nu îndeplinesc condițiile respective;

(v)

examinarea ofertelor prezentate de către ofertanții calificați și stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(vi)

respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(vii)

evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(viii)

întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;“.

21. La articolul 25 punctul B, literele c), d) și g) vor avea următorul cuprins:

„c) primirea ofertelor și a documentelor care le însoțesc;

d) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanță:

(i)

derularea ședinței de deschidere a ofertelor;

(ii)

examinarea ofertelor prezentate de către ofertanți și stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii)

respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv)

evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(v)

întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

............................................................................................

g) transmiterea anunțului de atribuire către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», în vederea publicării.“

22. La articolul 26 punctul C, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) primirea ofertelor și a documentelor care le însoțesc;

b) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanță:

(i)

derularea ședinței de deschidere a ofertelor;

(ii)

examinarea ofertelor prezentate de către ofertanți și stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii)

respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv)

evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(v)

întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;“.

23. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritățile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. d) din ordonanță au dreptul de a adapta, corespunzător situației concrete, etapele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), atunci când achiziționează produse cotate și tranzacționate la bursa de mărfuri sau atunci când achiziționează produse la un preț considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piață prin valorificarea unei oportunități de scurtă durată.“

24. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singură sursă este aplicată ca urmare a încadrării în cazul prevăzut la art. 12 lit. c) din ordonanță, atunci contractul atribuit de către autoritatea contractantă pentru suplimentarea contractului inițial poate avea și forma unui act adițional la acesta.

(4) În cazul în care procedura de negociere cu o singură sursă este aplicată ca urmare a încadrării în cazul prevăzut la art. 12 lit. h) din ordonanță, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita viitorului contractant, înainte de finalizarea etapelor prevăzute la alin. (1), derularea acelor operații strict necesare pentru a face față situației de maximă urgență.“

25. La articolul 29, litera e) va avea următorul cuprins:

„e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), din ordonanță:

(i)

derularea ședinței de deschidere a ofertelor;

(ii)

examinarea și verificarea îndeplinirii de către ofertanți a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, în cazul și în condițiile în care îndeplinirea respectivelor condiții a fost solicitată în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

(iii)

stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanți (dacă este cazul);

(iv)

calificarea ofertanților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (ii) și excluderea celor care nu îndeplinesc condițiile respective (dacă este cazul);

(v)

examinarea ofertelor prezentate de către ofertanții calificați și stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(vi)

respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(vii)

evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(viii)

întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;“.

26. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an calendaristic, pentru fiecare categorie de produse similare, servicii similare sau, după caz, lucrări similare, achiziționate prin cumpărare directă, nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 2.000 euro.“

27. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

„(2) În oricare dintre cazurile menționate la alin. (1) autoritatea contractantă are totuși obligația de a atribui contractul de achiziție publică prin luarea în considerare a principiilor enunțate la art. 2 din ordonanță.“

28. La articolul 33 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) valoarea sub care nu poate fi respinsă nici o ofertă pentru singurul motiv că prețul din propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate;“.

29. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

„(3) Nici o ofertă nu poate fi respinsă în cadrul ședinței de deschidere, cu excepția ofertelor întârziate și a celor care nu fac dovada constituirii garanției pentru participare. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanților/candidaților sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luată de către comisia de evaluare în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor.“

30. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

„(3) După verificarea îndeplinirii cerințelor minime privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, solicitate în cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, comisia de evaluare stabilește ofertanții/candidații calificați și, dacă este cazul, pe cei excluși ca urmare a neîndeplinirii cerințelor minime respective.“

31. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulți ofertanți/candidați au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerințelor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnică/capacitatea economico-financiară, aceasta va solicita ofertanților/candidaților respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util ofertanților/candidaților.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite și de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipsește, atunci când:

a) în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei a fost menționat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară și că această neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; sau

b) ofertantul/candidatul respectiv a omis să prezinte mai mult de două dintre documentele solicitate în cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, o astfel de omisiune reflectând lipsa intenției de a se implica cu seriozitate în competiție; sau

c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalți ofertanți/candidați, aducându-se atingere principiului tratamentului egal.

(7) Comisia de evaluare are obligația de a remedia viciile de formă ale documentelor prezentate de către ofertant/candidat, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă ofertantul/candidatul nu acceptă remedierea acestora, atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului respectiv. În sensul prezentului alineat, prin viciu de formă se înțelege o eroare/omisiune din cadrul unui document, a cărei corectare nu creează un avantaj evident în raport cu ceilalți ofertanți/candidați și nu alterează sensul și conținutul informațiilor existente inițial în documentul respectiv.“

32. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. − (1) Comisia de evaluare are obligația de a examina ofertele tuturor ofertanților declarați calificați sau, după caz, ale tuturor candidaților selectați.

(2) Comisia de evaluare are obligația de a verifica conformitatea fiecărei propuneri tehnice și financiare cu cerințele din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Mai întâi se examinează propunerea tehnică.

(3) Comisia de evaluare va remedia viciile de formă ale documentelor prezentate de către ofertant, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă ofertantul nu acceptă remedierea viciilor respective, atunci oferta sa va fi considerată necorespunzătoare și, în consecință, va fi respinsă de către comisia de evaluare.

(4) Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

(5) În raport cu modul în care respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini, propunerea tehnică este considerată ca fiind substanțial corespunzătoare în cazul în care estimarea valorică a eventualelor omisiuni sau neconcordanțe nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea prețului ofertat în cadrul propunerii financiare.

(6) Atunci când, în cadrul propunerii tehnice, se constată existența unor omisiuni/neconcordanțe a căror estimare valorică nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea prețului ofertat în cadrul propunerii financiare, comisia de evaluare are obligația de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul nu are dreptul de a condiționa completarea/remedierea omisiunilor/neconcordanțelor de modificarea propunerii financiare.

(7) În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligația de a solicita, în scris și, oricum, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

(8) Comisia de evaluare trebuie să ia în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile alin. (7), îndeosebi cele care se referă la fundamentarea economică a modului de formare a prețului ofertei, originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, soluții tehnice adoptate sau condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, inclusiv obținerea unui eventual ajutor de stat.

(9) În cazul în care comisia de evaluare constată că o ofertă are un preț neobișnuit de scăzut ca urmare a faptului că ofertantul a obținut un ajutor de stat, atunci oferta respectivă poate fi respinsă din acest singur motiv numai dacă ofertantul nu poate dovedi, într-un termen rezonabil fixat de către comisia de evaluare, că ajutorul respectiv a fost acordat legal.“

33. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. − (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) propunerea tehnică nu respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini, astfel încât să poată fi considerată cel puțin substanțial corespunzătoare;

b) deși propunerea tehnică poate fi considerată cel puțin substanțial corespunzătoare, estimarea valorică a omisiunilor/neconcordanțelor, constatate în raport cu cerințele caietului de sarcini, reprezintă o valoare egală sau mai mare decât diferența dintre prețul prevăzut în oferta respectivă și prețul prevăzut în oricare altă ofertă considerată corespunzătoare de către comisia de evaluare;

c) deși propunerea tehnică poate fi considerată cel puțin substanțial corespunzătoare, ofertantul nu acceptă completarea/remedierea omisiunilor/neconcordanțelor sau condiționează acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare;

d) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare, clarificările/răspunsurile solicitate;

e) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 36 alin. (3) și (6), sau modifică conținutul propunerii financiare, cu excepția situației prevăzute la art. 37;

f) oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

g) explicațiile prezentate de ofertant/candidat, ca urmare a unei solicitări formulate în situația prevăzută la art. 36 alin. (7), nu sunt concludente sau nu sunt susținute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.

(2) Comisia de evaluare are obligația de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse și, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta câștigătoare pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se face pe baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic“, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare.

(4) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut“, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea prețurilor fiecărei oferte și prin întocmirea, în ordinea descrescătoare a prețurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.“

34. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

„Art. 421. − Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. În cazul în care constată apariția unor astfel de situații, autoritatea contractantă are obligația de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competențelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea ale actelor și deciziilor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau ale activităților care au legătură cu acestea.“

35. Articolele 43, 44 și 45 se abrogă.

36. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. − (1) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin atribuirea și încheierea contractului respectiv. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin anularea acesteia, numai în circumstanțele prevăzute la art. 68 din ordonanță.

(3) În sensul prevederilor art. 68 lit. d) din ordonanță, procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică se consideră a fi afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) în cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei și/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor liberei concurențe, transparenței, tratamentului egal sau utilizării eficiente a fondurilor publice, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 2 din ordonanță;

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor enumerate la lit. a).

(4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic“, iar comisia de evaluare a acordat același punctaj pentru două sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preț.

În cazul în care și prețurile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul:

a) fie de a solicita ofertanților care au oferit cel mai mic preț o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut;

b) fie de a atribui contractul de achiziție publică unuia dintre ofertanții care au oferit cel mai mic preț, pe baza aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.

(5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „prețul cel mai scăzut“, iar două sau mai multe oferte conțin, în cadrul propunerii financiare, același preț, autoritatea contractantă are dreptul de a proceda în același mod care este prevăzut la alin. (4) teza a doua.

(6) Oferta care a fost stabilită câștigătoare nu poate fi modificată și constituie parte integrantă a contractului de achiziție publică ce urmează să fie încheiat.“

37. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

„Art. 48. − (1) Ca parte integrantă a contractului se constituie cel puțin următoarele documente:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică și propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăți.

(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.“

38. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

„(3) Garanția de participare se poate exprima în lei sau într-o valută liber convertibilă și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original.

În cazul în care se precizează această posibilitate în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, garanția de participare se poate constitui și prin depunerea la casieria autorității contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur, titluri de stat și altele asemenea).

Scrisorile de garanție bancară vor fi eliberate de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanției pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.“

39. Alineatul (5) al articolului 50 se abrogă.

40. Alineatele (2), (4), (6) și (8) ale articolului 50 vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația pentru depunerea și elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, precum și cuantumul acesteia, care va fi cuprins între 5%−10% din prețul contractului, fără T.V.A.

................................................................................................

(4) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin înscrisuri de valoare; în acest caz contractantul are obligația de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractantă, la sediul acesteia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractantă are obligația de a păstra și contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct față de averea sa. Nu se admit drept garanție acțiuni ale societăților comerciale și amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.

...........................................................................................

(6) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

................................................................................................

(8) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție finală a produselor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.“

41. La articolul 50, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9), (10) și (11), cu următorul cuprins:

„(9) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

(10) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 30% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data predării, după caz, a studiilor de prefezabilitate și/sau fezabilitate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei;

b) restul de 70% din valoarea garanției, la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

(11) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Procesele-verbale de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.“

42. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. − (1) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei a 40.000 euro, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertanților constituirea garanției pentru participare.

(2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepția serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertanților constituirea garanției de bună execuție.

(3) În cazul aplicării procedurii de negociere cu o singură sursă, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garanției de participare, constituirea garanției de bună execuție fiind însă obligatorie.“

43. După capitolul XIV „Garanția pentru participare și garanția de bună execuție“ se introduce un nou capitol, capitolul XIV1, cu următorul cuprins:

,,CAPITOLUL XIV1

Actualizarea și revizuirea prețului contractului de achiziție publică

Art. 511. − Prețul contractului de achiziție publică este, de regulă, ferm, în lei.

Art. 512. − (1) Prin excepție de la prevederile art. 511, prețul contractului de achiziție publică poate fi actualizat și, după caz, revizuit, în situațiile prevăzute la art. 513, 514 și, respectiv, la art. 515.

(2) În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) actualizare − aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de actualizare, indiferent de apariția uneia dintre situațiile de natură excepțională prevăzute la art. 516;

b) revizuire − aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile excepționale prevăzute la art. 516.

(3) Modul concret de actualizare a prețului contractului de achiziție publică și/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui preț trebuie să fie stabilit înainte de inițierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Autoritatea contractantă va preciza atât în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, cât și în contractul ce urmează să fie încheiat, informații/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informații/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a prețului contractului de achiziție publică.

Art. 513. − (1) Prețul contractului de achiziție publică având ca obiect furnizarea de mărfuri fungibile, de utilaje sau de echipamente, precum și prețul contractului de servicii se pot actualiza în condițiile prevăzute la art. 41 alin. (7) din ordonanță.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să accepte actualizarea prețului contractului de achiziție publică ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje și în cazul contractelor de servicii, coeficientul de actualizare se stabilește astfel încât aplicarea acestuia să nu conducă la depășirea prețului echivalent în euro. Data calendaristică la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizează în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Această dată trebuie să se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile, anterior datei deschiderii ofertei.

Art. 514. − (1) În cazul contractelor de achiziție publică, altele decât cele pevăzute la art. 513 și a căror durată este mai mare de 12 luni, restul rămas de îndeplinit la sfârșitul acestei perioade, determinată începând cu momentul intrării în vigoare a contractului, poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea rămasă a unui coeficient de actualizare care este egal cu evoluția indicelui prețurilor de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică. Evoluția indicelui prețurilor de consum (total) se determină aferent perioadei cuprinse între luna de referință și luna pentru care se realizează decontarea.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza luna de referință în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Luna de referință se stabilește ca fiind luna aferentă datei prevăzute pentru depunerea ofertelor sau, după caz, luna anterioară, în corelație cu modul de stabilire a echivalenței leu-euro prevăzut în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Data calendaristică la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie să se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile, anterior datei deschiderii ofertei.

Art. 515. − În situații excepționale, temeinic justificate, pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, părțile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale prețului care au suferit modificări. Revizuirea poate fi aplicată ori de câte ori se constată apariția unei situații excepționale, indiferent de durata de îndeplinire a contractului.

Art. 516. − (1) Prin situație excepțională se înțelege un eveniment care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului, fiind mai presus de controlul părților contractante, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora și care are ca efect crearea unei disproporții de prestații între părți, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.

(2) În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situațiilor excepționale și pot determina revizuirea prețului contractului, după caz, și fără a se limita la cele ce urmează:

a) modificările legislative sau emiterea, de către autoritățile locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

b) creșterea prețurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili și energie) care influențează semnificativ prețul ofertei, peste creșterea indicelui prețurilor de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică;

c) diminuarea prețurilor unor materii prime/materiale/alte produse, în raport cu prețurile prevăzute în ofertă, considerate prețuri de referință.

Art. 517. − (1) În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 516 alin. (2) lit. a), coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea legislativă în prețul ofertat inițial. Structura elementelor de preț care pot fi influențate de eventuale modificări legislative se prezintă de către ofertantul declarat câștigător înainte de semnarea contractului.

(2) În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 516 alin. (2) lit. b), coeficientul de revizuire se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel revizuite.

Justificarea creșterii prețurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluției indicilor prețurilor producției industriale pe total − pe activități (clase) CAEN Rev. 1, publicați de Institutul Național de Statistică.

Coeficientul de revizuire se aplică numai dacă este mai mare de 1 și, în cazul în care prețul contractului nu a fost actualizat, se calculează conform formulei:

 

 

în care:

 

ICAENd − indicele prețului producței industriale (pentru clasa CAEN în care se încadrează activitatea afectată de situația considerată excepțională) aferent lunii pentru care se realizează decontarea;

ICAENo − indicele prețului producței industriale (pentru clasa CAEN în care se încadrează activitatea afectată de situația considerată excepțională) aferent lunii de referință la nivelul căreia sunt exprimate prețurile din ofertă;

IT(d-o) − indicele prețurilor de consum (total), aferent perioadei cuprinse între luna de referință la nivelul căreia sunt exprimate prețurile din ofertă și luna pentru care se realizează decontarea.

(3) În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 516 alin. (2) lit. c), coeficientul de revizuire se aplică la nivel de preț unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligație a autorității contractante. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel revizuite.

Justificarea diminuării prețurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluției indicilor prețurilor producției industriale pe total − pe activități (clase) CAEN Rev. 1, publicați de Institutul Național de Statistică.

Coeficientul de revizuire se aplică numai dacă este mai mic de 1 și, în cazul în care prețul contractului nu a fost actualizat, se calculează conform formulei:

 

 

În cazurile în care, conform prevederilor ordonanței, autoritatea contractantă a acceptat actualizarea prețului contractului, coeficientul de revizuire va avea în vedere influența actualizării și se calculează conform formulei:

 

 

Acest coeficient se aplică la prețul unitar actualizat, considerat a fi noul preț de referință.

Art. 518. − Revizuirea prețurilor unitare este posibilă numai pentru resursele menționate în „Lista resurselor semnificative al căror preț poate fi revizuit“, listă care devine parte integrantă din contractul de achiziție publică respectiv și al cărei format este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. Anexa nr. 4 conține și un exemplu privind modalitatea concretă de revizuire a prețurilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucrări.“

44. Titlul capitolului XV va avea următorul cuprins:

„Dosarul achiziției publice“

45. Capitolul XV va avea următorul cuprins:

„Art. 52. − Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziței publice pentru fiecare contract atribuit.

Art. 521. − Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente:

a) nota privind determinarea valorii estimate, fără T.V.A., a contractului de achiziție publică;

b) anunțul de intenție, dacă este cazul;

c) anunțul și/sau invitația de participare, după caz;

d) documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, inclusiv clarificările solicitate de furnizori/executanți/prestatori și răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă;

e) dacă este cazul, nota justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere competitivă sau cu o singură sursă;

f) decizia de numire a comisiei de evaluare;

g) dacă este cazul, listele cuprinzând denumirea/numele și adresa candidaților care participă la selecție și hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selecției;

h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;

i) lista cuprinzând denumirea/numele și adresa ofertanților;

j) hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

k) contestațiile primite, rezoluțiile și, după caz, măsurile corective adoptate de autoritatea contractantă și comunicate ofertanților/candidaților, precum și hotărârile comisiilor de conciliere și, respectiv, hotărârile judecătorești irevocabile;

l) contractul de achiziție publică semnat;

m) anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică.“

46. După capitolul XV se introduce un nou capitol, capitolul XV1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL XV1

Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică

Art. 53. − (1) Pe baza documentelor și informațiilor din dosarul achiziției publice, autoritatea contractantă are obligația de a completa formularul privind achizițiile publice prevăzut în anexa nr. 3, denumit în continuare formular AP, și de a-l transmite Ministerului Finanțelor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achiziție publică.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005, autoritatea contractantă are obligația de a transmite formularul AP către Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 iulie 2005.

(3) Autoritatea contractantă transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau, în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibilă din punct de vedere tehnic, pe suport hârtie, prin adresă către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice.

(4) În calitate de autoritate contractantă, ministerele și celelalte autorități publice centrale au obligația de a transmite formularul AP aferent achizițiilor finanțate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line.

(5) Responsabilitatea privind corectitudinea și completitudinea informațiilor transmise de către autoritatea contractantă revine integral acesteia.

(6) Procedura on-line reprezintă utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic, în scopul completării și transmiterii acestuia către Ministerul Finanțelor Publice.

(7) În vederea utilizării procedurii on-line, în prima fază autoritatea contractantă trebuie să se înregistreze. Operațiile necesare în acest scop sunt următoarele:

a) accesarea aplicației specifice http://app.mfinante.ro

b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea următoarelor coordonate:

− definirea unui nume de cont de utilizare;

− definirea unei parole de acces;

− declararea identității prin menționarea numelui complet al persoanei care este delegată pentru completarea formularului AP și care va reprezenta autoritatea contractantă pentru toate tranzacțiile generate. Acest nume poate fi schimbat ulterior, la cererea autorității contractante;

− precizarea codului unic de identificare al autorității contractante;

− precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective;

c) primirea ulterioară, prin e-mail, a:

− cheii secrete de confirmare a contului de utilizare;

− instrucțiunilor de utilizare a aplicației.

(8) Autoritățile contractante prevăzute la alin. (4) au obligația de a solicita înregistrarea prevăzută la alin. (7) cel mai târziu până la data de 10 iunie 2005. Până la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractantă poate transmite formularul AP, pe suport hârtie, prin adresă către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice.

(9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completează formularul AP și se realizează prin utilizarea numelui de cont și a parolei, astfel cum au fost acestea completate în cadrul operației de înregistrare.

Art. 54. − (1) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a opera solicitarea de înregistrare și de a transmite solicitantului cheia secretă de confirmare a contului și instrucțiunile de utilizare a aplicației. (2) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice are obligația de a colecta formularele AP transmise pe suport hârtie și de a introduce informațiile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică.

(3) În cazul în care se constată erori de completare a formularului AP, direcția de specialitate prevăzută la alin. (2) are obligația de a transmite autorității contractante o notificare prin care se precizează erorile constatate și de a solicita remedierea acestora.

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a remedia erorile semnalate și de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (3)

(5) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică.

(6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte și sinteze referitoare la funcționarea sistemului achizițiilor publice și pentru fundamentarea deciziilor cu privire la:

a) adoptarea unor modificări/completări ale legislației privind achizițiile publice realizate în scopul corectării și eficientizării mecanismului de achiziție publică a produselor, serviciilor și lucrărilor;

b) inițierea, prin sesizare din oficiu, a unor acțiuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achiziție publică de către o autoritate contractantă.

Art. 55. − (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii contractului de lucrări sau de servicii de proiectare a construcțiilor, un exemplar al propunerii financiare declarate câștigătoare.

(2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. (1), Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului are obligația de a constitui și de a actualiza permanent o bază de date care va cuprinde prețurile și evoluția acestora în domeniul materialelor de construcții.

(3) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului se pot stabili și alte categorii de informații pe care autoritățile contractante urmează să le transmită ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice.

Art. 56. − (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 53 alin. (1)−(4), art. 54 alin. (4) și la art. 55 alin. (1).

(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți împuterniciți ai Curții de Conturi și ai Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.“

47. Anexele nr. 1−4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1−4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

48. Anexele nr. 5−6 se abrogă.

49. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

„Art. 58. − Anexele nr. 1−4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.“

Art. II. − Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. − (1) Instituțiile publice pot valorifica bunurile și prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel puțin aceiași parametri.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achiziționează conform prevederilor legislației privind achizițiile publice.“

Art. III. − Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Ionel Popescu

 

București, 5 mai 2005.

Nr. 411.*) Anexele nr. 1−4 sunt reproduse în facsimil.