Legea nr. 132/2004

M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2004

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                     SENATUL

 

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. − Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Garda Financiară exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea și frauda fiscală, cu excepția stabilirii diferențelor de impozite, taxe și contribuții, precum și a dobânzilor și penalităților aferente acestora, a urmăririi, încasării veniturilor bugetare și soluționării contestațiilor.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administrației și Internelor asigură Comisariatului General al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale și Comisariatului Municipiului București personalul necesar pentru asigurarea protecției și siguranței operațiunilor desfășurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției. Condițiile concrete și modalitățile în care personalul subunităților specializate de intervenție rapidă ale poliției participă la acțiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională de Control.”

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. − (1) Garda Financiară, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor operative și inopinate, acte de control prin care constată contravențiile săvârșite și aplică sancțiunile stabilite de lege, inclusiv cele prevăzute în competența Ministerului Finanțelor Publice, cu excepțiile specificate la art. 1 alin. (3).”

4. La articolul 7, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) să constate acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligațiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea și să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. − (1) Comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice și sunt dotați cu armament, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.”

6. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. − (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente în procent de 15% din sumele încasate pentru bugetul statului ca urmare a controlului, reprezentând amenzi și sume confiscate, și în procent de 7% din sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate în scopul valorificării acestora.”

7. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 16. − (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informațiile necesare, în mod operativ și gratuit, de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei, Servicul Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALER DORNEANU

 

București, 21 aprilie 2004.

Nr. 132.