Legea nr. 15/2003 – Republicare *)

M. Of. nr. 44 din 18 ianuarie 2008

 

L E G E A

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală. 

(2) Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care este situat terenul. 

(3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 2. – Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m 2 și 300 m 2 în municipii și sectoarele municipiului București, între 250 m 2 și 400 m 2 în orașe și între 250 m 2 și 500 m 2 în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale. 

Art. 3. – (1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii în vârstă de până la 35 de ani, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități. 

(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare față de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile. 

Art. 4. – (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care solicitantul are domiciliul. 

(2) Cererea cuprinde numele și prenumele solicitantului și domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naștere, o copie de pe cartea de identitate, o declarație a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe. 

Art. 5. – Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală se va pronunța asupra acesteia, prin hotărâre, în condițiile prevăzute de lege. 

Art. 6. – (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin.(1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit. 

(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) și planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuințe-tip înșiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se inițiază și se finanțează de consiliile locale. 

Art. 7. – (1) Tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (1), care construiesc locuințe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Tinerii care și-au construit locuințele proprietate personală în condițiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 8. – După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local. 

Art. 9. – Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant că deține sau a deținut în proprietate o locuință ori un teren pe care se poate construi o locuință constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit prevederilor Codului penal. 

Art. 10. – Ministerul Administrației Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi1), în termen de două luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 11. – Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 *) Republicată în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 293/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Legea nr. 15/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, și a mai fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 560/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, prin Legea nr. 175/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 20 mai 2004, și prin Legea nr. 163/2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006. 

1) Ministerul Administrației și Internelor a elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2003. 

În prezent, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, denumirea „Ministerul Administrației și Internelor” a fost înlocuită cu denumirea „Ministerul Internelor și Reformei Administrative”.