Legea nr. 287/2004

M. Of. nr. 614 din 7 iulie 2004

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                     SENATUL

 

L E G E A

consorțiilor universitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. − Prezenta lege reglementează constituirea, organizarea și funcționarea consorțiilor universitare.

Art. 2. − (1) Consorțiul universitar este o asociere voluntară, de interes general, constituită pe bază de contract de parteneriat, încheiat în formă autentică între două sau mai multe instituții de învățământ superior, dintre care cel puțin una este acreditată.

(2) La constituirea consorțiului universitar pot participa și unități de cercetare-dezvoltare.

(3) O instituție de învățământ superior sau o unitate de cercetare-dezvoltare se poate asociat la un singur consorțiu universitar.

(4) Consorțiul universitar constituit conform prevederilor alin. (1)−(3) este de drept persoană juridică de utilitate publică.

Art. 3. − (1) Membrii consorțiului universitar pot fuziona într-o singură instituție de învățământ superior prin încheierea unui contract în formă autentică.

(2) Instituția de învățământ superior rezultată din fuziunea unor instituții de învățământ superior acreditate se înființează prin lege, fără parcurgerea procedurilor de acreditare.

(3) Fuziunea prin absorbție într-o instituție de învățământ superior acreditată a altor instituții acreditate se face cu păstrarea statutului de instituție de învățământ superior acreditată și a legii de înființare a acesteia. La momentul încheierii contractului legile de înființare a instituțiilor absorbite se abrogă.

(4) Fuziunea prin absorbție într-o instituție de învățământ superior acreditată a unor instituții autorizate provizoriu se face cu păstrarea statutului de instituție de învățământ superior acreditată și a legii de înființare a acesteia.

(5) Specializările autorizate provizoriu din instituțiile formate conform alin. (2)−(4) urmează procedura de acreditare prevăzută de lege.

Art. 4. − (1) Contractul de parteneriat, ca act constitutiv al consorțiului universitar, stabilește modul de cooperare și principalele domenii de activitate.

(2) În cazul unor investiții comune realizate în cadrul consorțiului universitar, contractele de investiții vor prevedea, pentru fiecare partener: contribuția la realizarea investiției, drepturile de folosință, împărțirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru întreținerea și funcționarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obțin din utilizarea investiției.

(3) Bunurile comune rezultate din activitățile desfășurate în cadrul consorțiului universitar se află în indiviziune pe întreaga perioadă a existenței consorțiului universitar.

(4) În situația în care consorțiul universitar se desființează sau un partener se retrage din consorțiul universitar, modalitățile de reglementare a situației bunurilor sau a altor rezultate ale activităților desfășurate în comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat.

Art. 5. − (1) Consorțiul universitar este condus de un consiliu de administrație format din 5−13 membri, reprezentanți ai instituțiilor componente.

(2) Reprezentarea instituțiilor componente în consiliul de administrație al consorțiului universitar se face conform prevederilor contractului de parteneriat.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales dintre membrii acestuia, prin vot secret, și validat de fiecare senat universitar, respectiv de consiliile de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare.

(4) Activitatea consorțiului universitar se desfășoară pe baza unui regulament elaborat de consiliul de administrație și aprobat de senatele universitare și, după caz, de consiliile de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la înființare.

Art. 6. − (1) La nivelul consorțiului universitar se pot constitui comisii pe domenii de activitate. Activitățile comisiilor sunt coordonate de președintele consiliului de administrație al consorțiului universitar.

(2) Competențele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul consorțiului universitar.

Art. 7. − Consorțiul universitar realizează următoarele obiective:

a) asigură utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane ale instituțiilor partenere din cadrul consorțiului universitar;

b) propune principiile de conlucrare și obiectivele strategice comune pentru toate instituțiile din consorțiul universitar;

c) urmărește reducerea substanțială a costurilor prin utilizarea în comun a infrastructurii didactice și de cercetare, a Internetului, a spațiilor de cazare, a bazelor sportive și a altor facilități, printr-o politică unitară de dezvoltare, de achiziție a cărților și bazelor de date, printr-o mai bună folosire, în beneficiul studenților, a tuturor facilităților;

d) promovează programe academice comune;

e) oferă studenților posibilitatea de a urma cursuri/specializări, pe baza acumulării și transferului de credite, în cadrul consorțiului universitar;

f) elaborează o strategie integrată de admitere și un ghid unic al studentului la nivelul consorțiului universitar, în care se menționează toate cursurile și specializările pe care le poate urma, pe baza acumulării și transferului de credite de studiu la oricare dintre universitățile din cadrul consorțiului universitar;

g) identifică domeniile de excelență în cercetare și susține logistic și financiar centrele de cercetare rezultate din conjugarea resurselor instituțiilor implicate;

h) facilitează mobilitatea cadrelor didactice în interiorul consorțiului universitar.

Art. 8. − (1) Consiliul de administrație are următoarele competențe:

a) elaborează planurile de cooperare a instituțiilor din cadrul consorțiului universitar;

b) consiliază universitățile partenere cu privire la organizarea, comasarea sau desființarea programelor de studii;

c) propune măsuri de utilizare eficientă a resurselor existente în instituțiile care compun consorțiul universitar;

d) propune programe educaționale și de cercetare comune pentru membrii consorțiului universitar;

e) propune planuri de investiții realizate în comun de instituțiile din consorțiul universitar;

f) sprijină concentrarea în domeniul învățământului superior și al cercetării științifice, formarea de asociații, dezvoltarea de programe comune naționale și europene;

g) elaborează studii, prognoze și strategii care să fundamenteze politicile educaționale ale consorțiului universitar și ale organismelor naționale care asigură managementul învățământului superior;

h) formulează propuneri de includere în consorțiul universitar a altor universități sau unități de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul de administrație poate avea și alte competențe stabilite prin regulament.

Art. 9. − Consorțiul universitar dispune de un sediu propriu cu dotările corespunzătoare, precum și de alte bunuri necesare funcționării sale, conform contractului de parteneriat.

Art. 10. − (1) Consorțiul universitar dispune de personal tehnic și administrativ permanent, potrivit contractului de parteneriat.

(2) Personalul permanent care lucrează în structura administrativă a consorțiului universitar este salarizat conform grilelor de salarizare pentru învățământul superior.

(3) Președintele consiliului de administrație al consorțiului universitar primește o indemnizație lunară, propusă de consiliul de administrație și aprobată de senatele universitare, respectiv, după caz, de consiliile de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare.

(4) Membrii consiliului de administrație al consorțiului universitar primesc o indemnizație lunară care nu poate depăși 25% din cea a președintelui consorțiului universitar.

Art. 11. − Consorțiul universitar dispune de un buget propriu, constituit din contribuția partenerilor, conform contractului de parteneriat.

Art. 12. − Ministerul Educației și Cercetării, respectând principiile autonomiei universitare, sprijină înființarea de consorții universitare printr-o politică de finanțare complementară stimulativă.

Art. 13. − Universitățile și unitățile de cercetare-dezvoltare membre ale consorțiilor universitare își păstrează întreaga autonomie în gestionarea resurselor de care dispun.

Art. 14. − Înființarea de consorții universitare, respectiv fuziunile în afara prevederilor prezentei legi, se pedepsesc conform legii penale. Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul Educației și Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică care se consideră lezată în drepturile sale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

București, 24 iunie 2004.

Nr. 287.