Legea nr. 291/2006

M. Of. nr. 598 din 11 iulie 2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                       SENATUL

 

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. − Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 167, după litera c) a alineatului (5) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

„d) cheltuieli pentru transportul elevilor;

e) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele 6 călătorii pe calea ferată prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare și didactice auxiliare.“

2. La articolul 167, literele e) și f) ale alineatului (6) se abrogă.

3. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km.

(12) Pentru distanțe mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.“

Art. II. − Prevederile prezentei legi se aplică începând cu semestrul II al anului școlar 2006−2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

 

București, 7 iulie 2006.

Nr. 291.