Legea nr. 402/2006

M. Of. nr. 915 din 10 noiembrie 2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                 SENATUL

 

L E G E

privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CAPITOLUL I

Organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic

Art. 1. – Prezenta lege reglementează prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic pe teritoriul României. 

Art. 2. – Activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumită în continuare salvaspeo, cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentaților și persoanelor decedate sau a celor dispărute și găsite până la suprafață ori la intrarea în cavitate. Această activitate este desfășurată de speologi care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic. 

Art. 3. – Consiliile județene în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețe de teren care cuprind peșteri, avene, alte forme carstice și care, prin vizitarea lor, pot pune în pericol viața turiștilor și a vizitatorilor, organizează servicii publice județene salvaspeo, care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor și de salvare din mediul subteran speologic. 

Art. 4. – Atribuțiile serviciilor publice județene salvaspeo sunt următoarele:

a) efectuează și coordonează activitățile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;

b) coordonează din punct de vedere administrativ și organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;

c) coordonează și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniția activități comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;

d) asigură preluarea apelurilor de urgență privind accidentele din mediul subteran speologic;

e) organizează activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;

f) îndeplinesc orice alte atribuții legate de activitatea de salvare din mediul subteran speologic, prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite de consiliul județean;

g) colaborează cu alte instituții similare atât pe plan național, cât și internațional. 

Art. 5. – Echipele județene salvaspeo se constituie astfel:

a) prin încheierea de contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator, pe baza legislației în vigoare;

b) prin încheierea de contracte civile de prestări de servicii cu orice tip de societăți sau cu organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate salvarea speologică și care pun la dispoziție material tehnic, logistic sau uman pentru salvaspeo. 

Art. 6. – Echipa județeană salvaspeo este alcătuită din minimum 15 membri atestați ca salvatori din mediul subteran speologic. 

Art. 7. – Numărul echipelor salvaspeo din fiecare județ este stabilit de consiliul județean, cu consultarea Corpului Român Salvaspeo – CORSA, în funcție de caracteristicile zonei, de numărul de turiști și de speologi din zona respectivă. 

Art. 8. – Echipa județeană salvaspeo are următoarele atribuții principale:

a) întocmirea unui plan de prevenire a accidentelor și de intervenție în cazul producerii unor accidente în mediul subteran speologic;

b) deplasarea de urgență la locul solicitat, acordarea primului ajutor medical, evacuarea accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate ori a persoanei dispărute și găsite, după caz, și transportul acestora pentru a fi preluate de echipele specializate de suprafață ale salvamont, de Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare sau de ambulanță;

c) patrularea preventivă în zonele carstice cu aflux de turiști și cu grad de periculozitate ridicat;

d) orice alte sarcini, pe baza legislației în vigoare și care fac obiectul pregătirii echipei județene salvaspeo. 

Art. 9. – Echipa județeană salvaspeo este condusă de un consilier tehnic județean, numit de Corpul Român Salvaspeo – CORSA, la propunerea membrilor echipei. Consilierul tehnic județean are următoarele atribuții:

a) relaționare cu administrația publică locală și cu salvatorii;

b) stabilirea planului de intervenție pentru arealul pe care acționează;

c) antrenamentul echipelor din centrul județean pe care îl coordonează;

d) coordonează și gestionează operațiunea de salvare subterană;

e) mobilizarea echipei pentru intervenție la accidentele din mediul subteran speologic în cel mai scurt timp. 

Art. 10. – Pentru situații de indisponibilitate, consilierul tehnic județean numește înlocuitori care preiau atribuțiile acestuia. 

Art. 11. – Echipa județeană salvaspeo este dotată de către consiliul județean cu materiale de intervenție, salvare, evacuare și transport al persoanelor prevăzute la art. 8 lit. b), conform baremurilor prevăzute în anexa nr. 1. Baremurile pot fi suplimentate la propunerea Corpului Român Salvaspeo – CORSA. Consilierul tehnic județean răspunde de folosirea și de păstrarea acestor materiale. 

Art. 12. – Fiecare membru al echipei județene salvaspeo este dotat cu echipament individual, conform baremurilor prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 13. – Pentru primul ajutor medical calificat la locul accidentului, membrii echipelor salvaspeo vor participa la cursuri de instruire la nivelul serviciilor de ambulanță județene sau al unităților de primire a urgențelor din cadrul spitalelor județene. 

Art. 14. – Însemnele, legitimațiile și culorile distinctive ale echipamentelor membrilor echipelor salvaspeo sunt unice pe întreg teritoriul României și se stabilesc de Corpul Român Salvaspeo – CORSA. Utilizarea acestor însemne de către persoane neautorizate constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. 

Art. 15. – La acțiunile de patrulare preventivă sau la intervențiile care necesită acest lucru pot participa ca voluntari și alți speologi, cu acordul consilierului tehnic județean, care va ține o evidență strictă a acestora. 

Art. 16. – Finanțarea echipelor județene salvaspeo și dotarea acestora cu echipament de intervenție se fac din bugetul anual alocat centrului județean salvaspeo de consiliul județean. 

Art. 17. – Pentru acordarea de servicii medicale de urgență după producerea accidentelor în mediul subteran speologic, echipele județene salvaspeo vor colabora cu serviciile publice de salvamont, serviciile de ambulanță județene/locale sau cu serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare. 

Art. 18. – În cazul producerii de accidente în mediul subteran speologic, echipele județene salvaspeo apelează, după caz, la serviciile județene/locale de ambulanță, la serviciile publice salvamont și la structurile de jandarmi, care au obligația de a prelua și transporta accidentații la unitățile spitalicești. 

Art. 19. – Membrii echipelor județene salvaspeo care au încheiat contracte de colaborare sau de voluntariat și care participă la activitățile de prevenire a accidentelor, de supraveghere a activității speologice, salvare, pregătire și perfecționare pot fi scoși de la locul de muncă pe durata desfășurării acestora, prin negociere între Corpul Român Salvaspeo – CORSA și unitățile/instituțiile unde aceste persoane își desfășoară activitatea. Pentru această perioadă, membrii echipelor județene salvaspeo beneficiază de menținerea calității de persoană încadrată cu contract individual de muncă la unitățile sau instituțiile unde acestea își desfășoară activitatea. 

Art. 20. – Pentru intervențiile la accidentele din mediul subteran speologic, membrii echipelor județene salvaspeo vor primi indemnizație de hrană și transport pe toată durata operațiunii de salvare subterană. Aceste indemnizații vor fi suportate din bugetul anual alocat de consiliul județean. 

Art. 21. – Echipele județene salvaspeo beneficiază de o frecvență radio de urgență națională, care este pusă la dispoziție, în mod gratuit, precum și de o pereche de frecvențe de lucru pe repetitor pentru problemele de organizare și coordonare în cazul accidentelor în mediul speologic, care sunt asigurate, de asemenea, gratuit. 

Art. 22. – Alarmarea echipelor județene salvaspeo se face prin apelarea unui număr unic de alarmare, valabil pe întreg teritoriul țării. 

Art. 23. – Corpul Român Salvaspeo – CORSA are, în domeniul prevenirii accidentelor și al organizării activității de salvare din mediul subteran speologic, următoarele atribuții:

a) coordonează din punct de vedere tehnic activitatea de salvare din mediul subteran speologic din întreaga țară;

b) emite norme tehnice obligatorii în activitatea de salvare din mediul subteran speologic;

c) stabilește pentru fiecare regiune carstică un plan de intervenție în cazul producerii de accidente în mediul subteran speologic;

d) organizează formele de pregătire tehnică individuală a membrilor echipelor județene salvaspeo și asigură instruirea speologilor din aceste echipe;

e) organizează examene de atestare tehnică periodică a membrilor echipelor județene salvaspeo;

f) aplică sancțiuni disciplinare membrilor săi;

g) stabilește normele de salvare din mediul subteran speologic și componența echipelor județene salvaspeo, în funcție de aria de funcționare. 

Art. 24 – Poate deveni salvator din mediul subteran speologic orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are vârsta de cel puțin 18 ani;

b) este speolog cu o experiență de minimum 3 ani, atestată prin certificatele de absolvire a cursurilor de pregătire în domeniul speologic;

c) nu are antecedente penale;

d) este aptă din punct de vedere medical, fapt confirmat prin fișa medicală;

e) a parcurs și a absolvit una dintre formele de pregătire în domeniul salvaspeo, organizate de Corpul Român Salvaspeo – CORSA;

f) are o conduită demnă și morală. 

Art. 25. – Membrii echipelor județene salvaspeo au obligația să participe la acțiuni de interoperabilitate, la antrenamente periodice organizate de Corpul Român Salvaspeo – CORSA și la cursuri și stagii de perfecționare tehnică. 

Art. 26. – Mediul subteran speologic poate fi natural – faleze, ravene, grote, canioane, peșteri, avene, abriuri – sau artificial – peșteri interceptate de galerii de mină. 

Art. 27. – Corpul Român Salvaspeo – CORSA stabilește prin norme proprii situațiile care determină excluderea membrilor din echipele județene salvaspeo. 

CAPITOLUL II

Prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic

Art. 28. – Prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic are drept scop înlăturarea accidentelor sau a incidentelor, fie ele chiar și minore, care pot duce la vătămarea persoanelor ce pătrund în acest mediu. 

Art. 29. – Criteriile de clasificare a mediului subteran speologic în funcție de gradul de dificultate sunt prevăzute în anexa nr. 3. 

Art. 30. – Persoanele fizice sau juridice care organizează acțiuni turistice ori de vizitare în mediul subteran speologic au următoarele obligații principale:

a) să utilizeze ghizi calificați cu specializarea speologie, dotați cu mijloace de comunicație, capabili să asigure alarmarea echipelor județene salvaspeo;

b) să informeze turiștii despre echipamentul necesar pentru vizitarea mediului subteran speologic;

c) să aleagă cavitățile în care organizează vizitele, în funcție de componența grupului și de nivelul de pregătire a membrilor grupului;

d) să se informeze asupra condițiilor meteorologice, în special în zonele unde există riscul apariției viiturilor. 

Art. 31. – Persoanele juridice care au în custodie sau administrează cavități subterane au obligația să afișeze la intrarea în aceste cavități semne de avertizare pe care să fie trecute numerele de alarmare a echipei județene salvaspeo în a cărei rază teritorială se găsesc aceste cavități și să includă în proiectul de management al cavității un plan de intervenție, în cazul producerii unui accident. 

Art. 32. – Fiecare centru județean salvaspeo are obligația să realizeze, pentru zonele în care acționează, un plan de prevenire a accidentelor și de intervenție în cazul producerii unui accident. 

Art. 33. – Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea de către persoanele juridice sau fizice a obligațiilor prevăzute la art. 30 și 31;

b) nerespectarea prevederilor art. 32;

c) neorganizarea echipelor județene salvaspeo în zonele în care se află suprafețele de teren care cuprind peșteri, avene și alte forme carstice. 

Art. 34. – Contravențiile prevăzute la art. 33 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 33 lit. a) și b);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 33 lit. c). 

Art. 35. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Autoritatea Națională pentru Turism. 

Art. 36. – Contravențiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 37. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta lege. 

Art. 38. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

București, 31 octombrie 2006. 

Nr. 402. 

ANEXA Nr. 1

 

B A R E M U R I   D E   D O T Ă R I

 

ABaremul de dotare a unui centru județean salvaspeo cu echipament și materiale de intervenție în mediul subteran speologic:

1. trusă (poșetă) de spițuri – 10 bucăți;

2. sac pentru transportul echipamentului (banane) – 30 de bucăți;

3. bidon etanș pentru transportul echipamentului (6 litri) – 10 bucăți;

4. bidon etanș pentru transportul echipamentului (26 litri) – 5 bucăți;

5. bucle chingă (diverse mărimi) – 50 de bucăți;

6. coardă statică cu diametrul de 10,5 mm – 500 m;

7. coardă statică cu diametrul de 9,5 mm – 500 m;

8. repartitoare pentru coardă statică cu diametrul de 10,5 mm – 50 de bucăți;

9. bucle de coardă dinamică (diverse mărimi) – 70 de bucăți;

10. perie pentru curățat coarda – 5 bucăți;

11. carabiniere fără siguranț㠖 60 de bucăți;

12. carabiniere cu siguranță asimetrice – 60 de bucăți;

13. carabiniere cu siguranță simetrice – 60 de bucăți;

14. carabiniere cu siguranță auto-lock – 20 de bucăți;

15. verigi rapide pentru amaraj, model GO 7 – 100 de bucăți;

16. blocatoare BASIC – 30 de bucăți;

17. scripeți pe rulment – 50 de bucăți;

18. scripeți ficși – 30 de bucăți;

19. plachete (diverse modele) – 100 de bucăți;

20. inele – 100 de bucăți;

21. pitoane cu expansiune (spițuri) – 200 de bucăți;

22. tamponor – 10 bucăți;

23. cheie fixă 13 mm – 10 bucăți;

24. cheie fixă 17 mm – 10 bucăți;

25. ciocan pentru spițuri – 10 bucăți;

26. perforator electric cu acumulatori – 2 bucăți;

27. burghiu 10 mm – 5 bucăți;

28. burghiu 12 mm – 5 bucăți;

29. sursă de încălzire primus – 5 bucăți;

30. targă specială pentru salvare din peșter㠖 1 bucată;

31. corturi – 2 bucăți;

32. generator de curent electric – 1 bucată;

33. suflantă aer cald – 2 bucăți;

34. sisteme de comunicație – 15 bucăți;

35. echipament pentru punctul cald:

a) folii pentru supraviețuire – 5 bucăți;

b) cordelină 5 mm – 30 m;

c) cleme – 10 bucăți;

d) bidon etanș (6 litri) – 1 bucată;

36. echipament pentru protecția victimei:

a) cască cu vizieră;

b) costum de protecție termică pentru victimă;

37. echipament pentru dezobstrucție/derocare:

a) ciocan – 5 bucăți;

b) daltă și spiț – 10 bucăți;

c) perforator – 2 bucăți;

d) burghiu 8 mm – 5 bucăți;

e) burghiu 10 mm – 5 bucăți;

f) burghiu 12 mm – 5 bucăți;

38. mijloc de transport, opțional – 1 bucată;

39. sisteme de iluminat – 4 bucăți. 

B. Baremul de dotare a unei echipe salvaspeo din cadrul unui centru județean salvaspeo cu echipament și materiale de intervenție în mediul subteran și suprateran acvatic:

1. compresor de aer atmosferic/amestec trimix – 1 bucată;

2. labe de înot tip papuc – 4 perechi;

3. mască facial㠖 4 bucăți;

4. tub respirator – 4 bucăți;

5. detentor principal – 4 bucăți;

6. detentor octopus – 4 bucăți;

7. butelie de aluminiu pentru aer de 300 de atmosfere (10 litri) – 8 bucăți;

8. centură pentru lest – 4 bucăți;

9. vestă compensatoare tip BCS cu lest – 4 bucăți;

10. computer – 4 bucăți;

11. program computer – 1 bucată;

12. costum neopren umed din două piese, cu grosimea de 8 mm – 4 bucăți;

13. costum neopren uscat, cu grosimea de 8 mm – 4 bucăți;

14. surse de lumin㠖 10 bucăți;

15. mănuși de neopren cu inserție de titan – 4 perechi;

16. cizme de neopren – 4 perechi;

17. cagulă de neopren – 4 bucăți;

18. fir ghid – 300 m;

19. barcă din cauciuc – 1 bucată;

20. batimetru – 4 bucăți;

21. busol㠖 4 bucăți;

22. manometru – 4 bucăți;

23. cuțit tip scafandru – 4 bucăți;

24. cască pentru scufundări – 4 bucăți;

25. rotopercutor pneumatic mic – 2 bucăți;

26. cameră decompresie mobil㠖 1 bucată. 

C. Baremul de dotare cu materiale și echipamente pentru asistența medicală a persoanelor în mediul subteran speologic:

a) Aparatură medicală:

1. aparat EKG (monitor) portabil, autonom, cu accesorii și consumabile proprii;

2. tensiometru;

3. stetoscop;

4. aparat de oxigenoterapie portabil;

5. pulsoximetru portabil;

6. termometru digital (1 sec.);

7. defibrilator semiautomat. 

b) Material moale/imobilizare:

1. atele vacuum pentru membrele inferioare;

2. atele vacuum pentru membrele superioare;

3. pompă mecanică sau electrică pentru vidarea saltelei și atelelor vacuum;

4. gulere cervicale de diverse mărimi (sau cu mărime ajustabilă);

5. bandaje;

6. feșe;

7. material de fixare și imobilizare pe targă/saltea vacuum (chingi, curele, perne);

8. comprese sterile de diferite dimensiuni;

9. comprese mari pentru arsuri;

10. baticuri triunghiulare (batista salvatorului);

11. sonde orofaringiene (pipe Guedel) de diferite mărimi;

12. foarfece pentru haine și pansamente. 

c) Material de unică folosință:

1. seringi de unică folosinț㠖 2 ml, 5 ml, 10 ml și 20 ml;

2. ace de unică folosință pentru seringi;

3. comprese sterile de diferite dimensiuni;

4. canule pentru abord venos (branule) de minimum 3 dimensiuni;

5. truse de perfuzie (minimum 3 bucăți în plus față de numărul de flacoane perfuzabile);

6. leucoplast superaderent;

7. garou pentru abordul venos;

8. material dezinfectant – betadină;

9. dezinfectant fără iod;

10. mănuși de unică folosință nesterile;

11. mănuși sterile, diferite dimensiuni (individualizat);

12. alte materiale consumabile de unică folosință. 

d) Medicamente (barem minim, lista poate fi extinsă/modificată după nevoie): 

– soluții perfuzabile: NaCl 0,9% (ser fiziologic), soluție Ringer lactat, soluții macromoleculare (HAES), Mannitol. 

e) Echipament antihipotermic:

1. folii de aluminiu bistratificate pentru protecția antihipotermică (folie Sirius);

2. încălzitoare pentru mâini. 

ANEXA Nr. 2

B A R E M U R I   D E   D O T Ă R I

 

ABaremul de dotare a fiecărui membru din cadrul centrului județean salvaspeo cu echipament individual și materiale necesare pentru intervenția în mediul subteran speologic:

1. cască de protecție cu fixarea în „Y“ a venei jugulare;

2. ecleraj dublu funcțional: acetilenic și electric;

3. accesorii pentru buna funcționare a eclerajelor (brener, desfundător, baterii);

4. combinezon de protecție;

5. lenjerie de corp corespunzătoare (subcombinezon, ciorapi de lână);

6. cizme din cauciuc;

7. ham speologic ajustabil;

8. verigă rapidă de tip demirond;

9. lonjă dublă din coardă dinamică cu diametrul minim de 9 mm;

10. blocatoare (blocator ventral și blocator cu mâner pentru metoda DED);

11. coborâtor cu role (simplu sau autoblocant);

12. pedală pentru blocatorul cu mâner;

13. carabiniere (2 bucăți cu siguranță și 5 bucăți fără siguranță);

14. folie de supraviețuire;

15. sac pentru transport echipament;

16. bidon pentru carbid și pungă pentru reziduuri;

17. cârlig „goutte d’eau“;

18. vestă pentru blocatorul ventral;

19. mănuși de protecție;

20. lampă cu carbid;

21. costum complet de neopren (bluză, pantaloni, ciorapi);

22 cheie 13 mm;

23. garou;

24. briceag;

25. trusă de spițuri (tamponor, ciocan, banană);

26. sac de dormit;

27. izolir;

28. telefon mobil. 

ANEXA Nr. 3

C R I T E R I I L E

de clasificare a mediului subteran speologic în funcție de gradul de dificultate

 

Gradul 1 

– peșteri amenajate turistic. 

Gradul 2

a) peșteri orizontale sau în pantă cu strâmtori, târâșuri, ramonaje și/sau traversări;

b) nu necesită echipament special;

c) pot avea cursuri de apă lente și de mică adâncime;

d) nu există pericolul de cădere în apă sau de inundare la viituri. 

Gradul 3

a) peșteri sau avene la care suma verticalelor este de ordinul zecilor de metri;

b) necesită echipament tehnic individual și cunoașterea tehnicilor de speologie alpină (TSA);

c) pot fi active, dar nu există pericolul de cădere în apă sau de inundare totală a galeriilor peșterii la viitură;

d) pot avea traverseuri și/sau săritori pozitive, ce trebuie urcate, dar acestea din urmă nu necesită echipament de escaladă; ele pot fi urcate fără echipament de escaladă în condiții de securitate. 

Gradul 4

a) peșteri sau avene care au suma verticalelor de ordinul sutelor de metri;

b) ele pot fi și active, existând riscul de inundare totală a unor porțiuni ale galeriilor, cursul de apă fiind periculos și neputând fi evitat, cunoașterea înotului fiind obligatorie;

c) pot fi întâlnite, de asemenea, și verticale pozitive, ce necesită echipament de escaladă

d) tot în această categorie intră și peșterile foarte lungi, pentru a căror parcurgere este nevoie de unul sau mai multe bivuacuri. 

Gradul 5

a) peșteri total sau parțial inundate;

b) pentru parcurgerea acestor peșteri se vor utiliza tehnicile și echipamentul de scufundare.