Legea nr. 496/2004

M. Of. nr. 1070 din 18 noiembrie 2004

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                   SENATUL

 

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. − Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Reglementări privind activitatea localurilor cu program erotic”

2. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) se abrogă. 

3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:”

4. La articolul 4, litera a) a alineatului (2) se abrogă. 

5. După articolul 4 se introduce titlul capitolului II1 cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1

Prevenirea și controlul activităților cu caracter pornografic”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. − Publicațiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare roșie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicației la stand, se comercializează numai în spații special amenajate, autorizate conform legii, și nu se vând minorilor.”

7. Articolul 6 se abrogă. 

8. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă. 

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. − Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spații cu destinație specială și nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. − Organizarea de reuniuni în spații publice, la care participă sau asistă minori și în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”

11. La articolul 14, literele d) și h) vor avea următorul cuprins:

„d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spații decât cele autorizate;

............................................................................................ 

h) inițierea, organizarea, finanțarea ori desfășurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispozițiilor art. 4;”

12. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. − (1) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații primește sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.”

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. − Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 și 15 se fac de către organele de poliție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.”

14. Articolul 19 se abrogă. 

Art. II. − Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. 

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

București, 12 noiembrie 2004. 

Nr. 496.