Ordonanța Guvernului nr. 15/2002

M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANȚĂ

privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. − (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de 12 tone sau mai mare, tarifele menționate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone și pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele menționate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2.

(4) Pentru plata tarifelor menționate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinietă, pentru care, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va stabili modelul, forma și condițiile de eliberare.

(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate în funcție de durata de parcurs și de staționare pe rețeaua rutieră din România, astfel: o zi, 7 zile, o lună, 6 luni și un an.

(6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naționali și străini ai infrastructurii de transport rutier.

(7) În cazul înstrăinării autovehiculului, rovinieta își menține valabilitatea.

(8) În cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzătoare perioadei de neutilizare.

Art. 2. − (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcție de numărul de osii ale autovehiculului și de emisiile poluante (EURO).

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone și pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcție de tipul autovehiculului și de emisiile poluante (EURO).

Art. 3. − Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 și 2:

a) autovehiculele folosite de unitățile instituțiilor din sistemul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, de serviciul de pompieri, protecție civilă, poliție și alte servicii de urgență, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum și vehiculele folosite pentru întreținerea drumurilor;

b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de mărfuri și persoane în interiorul localităților.

Art. 4. − Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta anuală care se poate procura prin oficiile Companiei Naționale „Poșta Român㔠− S.A. și de la agențiile Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

Art. 5. − Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza rovinieta, în funcție de durata de parcurs și de ședere pe rețeaua rutieră din România, care se poate procura de la agențiile Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat și în teritoriu, precum și prin oficiile Companiei Naționale „Poșta Român㔠− S.A.

Art. 6. − (1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României la data cumpărării.

(2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României la data cumpărării.

Art. 7. − Autoritatea Rutieră Română − A.R.R. și Regia Autonom㠄Registrul Auto Român” vor acorda licențe, respectiv cărți de identitate ale autovehiculelor și vor efectua inspecții tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizează infrastructura de transport rutier din România și care sunt în posesia rovinietei anuale.

Art. 8. − (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a deține rovinieta valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), orice urmărire încetează.

(4) O dată cu aplicarea amenzii contravenționale posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a avea rovinieta valabilă li se suspendă certificatul de înmatriculare al autovehiculului și, după caz, licența de execuție pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(5) Contravenienții au obligația ca, în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenționale, să achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 9. − Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către:

a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, din unitățile care funcționează sub autoritatea sau în subordinea acestuia;

b) ofițerii și subofițerii de poliție cu atribuții în controlul circulației.

Art. 10. − Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 11. − Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonerează utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonom㠄Administrația Națională a Drumurilor din România”, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 12. − Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispoziția Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” și vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea lucrărilor de construcție, modernizare, întreținere și reparație a drumurilor naționale.

Art. 13. − În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 14. − Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

București, 24 ianuarie 2002.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ

a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfă cu masa mai mare sau egală cu 12 t

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ

a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa maximă admisă sub 12,0 tone și pentru autovehicule de transport pasageri

 

 

Obs: ***) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.

Obs: ***) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003.

NOTĂ: Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.