Ordin al Secretariatului General al Guvernului nr. 591/2012

M. Of. nr. 437 din 30 iunie 2012

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

ORDIN

privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

 

În temeiul prevederilor art. 12-17 și ale art. 22 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1 – (1) Prezentul ordin stabilește procedura publicării în părțile I-VII ale Monitorului Oficial al României, procedura republicării și a rectificării, precum și procedurile publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte care au un volum extins și/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conțin informații clasificate.

(2) Procedurile publicării, republicării și rectificării actelor normative se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – (1) În sensul prezentului ordin, prin emitent se înțelege autoritățile publice și celelalte persoane juridice prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Emitenții au obligația de a comunică neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului, regiei autonome sau Consiliului Legislativ, după caz, date, informații și precizări necesare îndeplinirii cerințelor legale privind procedurile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(3) În cazul în care solicitarea de date, informații și precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitenților se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică calificată.

Capitolul II

Procedura publicării actelor

SECȚIUNEA 1

Publicarea actelor în Partea I a Monitorului Oficial al României

Art. 3 – (1) Emitenții transmit Secretariatului General al Guvernului actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum și pe e-mail, în fișier electronic certificat.

(2) Certificarea se realizează prin aplicarea ștampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text.

(3) Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.

(4) Emitenții comunică Secretariatului General al Guvernului numele și funcția persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.

(5) Actele supuse publicării se transmit Secretariatului General al Guvernului însoțite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:

a) categoria și datele de identificare ale actului supus publicării;

b) numărul de pagini ale documentului supus publicării;

c) numărul anexelor și numărul de pagini ale acestora;

d) semnătura conducătorului emitentului sau a locțiitorului său, iar în cazul actelor Parlamentului României, ale Președintelui României și ale Guvernului României, semnătura persoanei împuternicite să transmită actele spre publicare.

(6) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2)-(5) pot fi restituite emitentului.

(7) Evidența actelor primite spre publicare se ține într-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, la Secretariatul General al Guvernului.

Art. 4 – Secretarul general al Guvernului dispune publicarea și transmiterea actelor către regia autonomă, pe bază de semnătură în condica de predare-primire, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora.

Art. 5 – (1) Publicarea legilor, a celorlalte acte ale Parlamentului și ale fiecăreia dintre cele două Camere, a deciziilor Curții Constituționale pronunțate cu ocazia controlului constituționalității legilor înainte de promulgare, a decretelor, a mesajelor și a altor acte ale Președintelui României adresate Parlamentului, a ordonanțelor de urgență și a ordonanțelor Guvernului se realizează prin grija regiei autonome, cu prioritate, înaintea oricăror altor acte.

(2) Celelalte acte prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, se publică în ordinea înregistrării lor potrivit art. 3, după publicarea actelor menționate la alin. (1).

(3) În situații motivate, secretarul general al Guvernului poate stabili o altă ordine de prioritate în publicarea actelor.

Art. 6 – Conținutul actului introdus în procesul de publicare nu poate fi modificat, sub sancțiunea nulității.

Art. 7 – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. d) pot solicita, în scris, secretarului general al Guvernului retragerea actelor de la publicare.

(2) Secretarul general al Guvernului dispune, de îndată, regiei autonome nepublicarea actului în cauză, în măsura în care, la momentul sesizării sale, publicarea nu fusese realizată.

(3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suportă cheltuielile aferente operațiunilor materiale efectuate de regia autonomă în procesul de publicare, până la data dispoziției emise în condițiile alin. (2).

(4) Obligația de plată a cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se notifică emitentului de către regia autonomă, în termen de cel mult 3 zile de la data dispoziției emise în condițiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin poștă electronică, certificată cu semnătură electronică calificată.

SECȚIUNEA a 2-a

Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României

Art. 8 – Actul normativ modificat și/sau completat în mod substanțial se republică având la bază dispoziția cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare.

Art. 9 – (1) Elaborarea formei republicabile a actelor normative, precum și trimiterea acestora Secretariatului General al Guvernului se efectuează de către emitenți.

(2) Republicarea legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură, cu respectarea dispozițiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(3) Emitenții actelor de modificare și/sau de completare sunt obligați să elaboreze și să transmită Secretariatului General al Guvernului forma republicabilă a actului originar, pentru obținerea avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare și/sau de completare. În cazul codurilor, acest termen se prelungește cu 15 zile. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înțelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări și/sau completări și care urmează să fie republicat.

(4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonanțe ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanțe cu legea de aprobare, în cazul în care aceasta aduce alte modificări ordonanței supuse aprobării.

(5) Evidența cererilor de republicare se ține într-un registru special, la Secretariatul General al Guvernului.

Art. 10 – (1) Cererea, împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de Secretariatul General al Guvernului, se transmite, de îndată, Consiliului Legislativ spre avizare.

(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către Secretariatul General al Guvernului în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului normativ. În cazul codurilor, acest termen se prelungește cu 15 zile. După primirea avizului Consiliului Legislativ, Secretariatul General al Guvernului îl transmite de îndată emitentului.

(3) După primirea avizului Consiliului Legislativ, emitentul întocmește forma finală a actului normativ supus republicării.

Art. 11 – (1) Secretarul general al Guvernului dispune republicarea și transmiterea, de îndată, către regia autonomă a formei finale a actului normativ supus republicării, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

(2) Regia autonomă procedează la republicarea actului normativ în forma transmisă de Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acesteia.

SECȚIUNEA a 3-a

Rectificarea actelor publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României

Art. 12 – (1) În cazul în care după publicare se descoperă erori materiale, se procedează la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului.

(2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de locțiitorul acestuia, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Președintelui României și ale Guvernului României, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorități publice, se adresează Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(3) Cererea trebuie să indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul și data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicațiile necesare, precum și conținutul rectificării.

(4) Evidența cererilor de rectificare se ține în registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).

Art. 13 – (1) Secretariatul General al Guvernului transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ, spre avizare.

(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către Secretariatul General al Guvernului în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ.

(3) Secretarul general al Guvernului dispune publicarea rectificării și transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de rectificare, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

(4) În cazul în care Consiliul Legislativ avizează negativ cererea de rectificare, aceasta, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de către Secretariatul General al Guvernului.

Art. 14 – (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, pe baza avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire.

(2) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu privește o eroare materială, răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.

Art. 15 – (1) În cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, emitentul înaintează Secretariatului General al Guvernului o cerere de rectificare, întocmită în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) și (3).

(2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului care nu au caracter normativ și care nu au fost avizate în stadiul de proiect de către Consiliul Legislativ se adresează Secretariatul General al Guvernului de către autoritatea publică inițiatoare.

(3) Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face la cererea Secretariatului General al Guvernului.

(4) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din dispoziția secretarului general al Guvernului, în temeiul cererii înaintate de emitent.

SECȚIUNEA a 4-a

Publicarea unor acte normative care au volum extins și/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conțin informații clasificate

Art. 16 – (1) În cazul în care actul supus publicării are un volum extins și/sau interesează, prin obiectul său de reglementare, doar un număr restrâns de persoane, emitentul sau, după caz, regia autonomă solicită Secretariatului General al Guvernului aprobarea publicării actului într-un număr special al Monitorului Oficial al României, Partea I, cu un tiraj limitat, precum și numărul de exemplare, care se difuzează numai persoanelor interesate.

(2) Lista persoanelor interesate cărora li se difuzează numărul special prevăzut la alin. (1) se stabilește de emitent și se transmite regiei autonome, cu avizul secretarului general al Guvernului.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul actelor supuse publicării care conțin informații clasificate.

Art. 17 – (1) Cererile prevăzute la art. 16 trebuie să fie temeinic motivate, ele neputând fi formulate în scopul eludării sau al înfrângerii obligației constituționale de publicare.

(2) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor normative care au volum extins și/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane trebuie să cuprindă numărul de exemplare, referiri cu privire la destinatarii acestora, precum și date de ordin financiar privind publicarea acestora.

(3) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor care conțin informații clasificate trebuie să cuprindă tipul documentului, numărul total de file al acestuia, numărul de anexe și numărul de file al fiecărei anexe, numărul total de exemplare care vor fi publicate, lista destinatarilor acestora, numărul de exemplare care va fi distribuit fiecărui destinatar, forma prin care sunt transmise spre publicare - suport hârtie, suport electronic cu menționarea numărului și mărimii fișierelor de pe acesta, cu obligativitatea restituirii suportului electronic.

(4) Răspunderea pentru datele cererii prevăzute la alin. (1)-(3) revine emitentului.

(5) În cazul solicitării prevăzute la art. 16, precum și în alte situații în care tipărirea și difuzarea anexelor la diverse acte sunt limitate ca tiraj, se va face mențiune în numărul respectiv al Monitorului Oficial al României, Partea I, despre regimul acestora.

Art. 18 – Secretarul general al Guvernului se pronunță printr-o rezoluție asupra cererii prevăzute la art. 17, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.

Art. 19 – Respingerea motivată a cererii prevăzute la art. 17 de către secretarul general al Guvernului se comunică, de îndată, emitentului.

Art. 20 – Regia autonomă distribuie exemplarele din Monitorul Oficial al României, Partea I, cu tiraj limitat, care conțin informații clasificate.

Art. 21 – Prevederile legale în vigoare privind protecția informațiilor clasificate se aplică în mod corespunzător în toate situațiile gestionării actelor normative și individuale cu conținut clasificat.

SECȚIUNEA a 5-a

Publicarea actelor în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României

Art. 22 – Actele care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, se publică în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României urmează procedura prevăzută la art. 3 și 4, atribuțiile Secretariatului General al Guvernului exercitându-se în mod corespunzător.

Art. 23 – (1) Regia autonomă procedează la publicarea actelor în Partea a II-a în termenele prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

2) Dacă regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuată în cel mult 15 zile de la data primirii actelor de către regia autonomă.

SECȚIUNEA a 6-a

Publicarea actelor în părțile III-VII ale Monitorului Oficial al României

Art. 24 – (1) Publicarea actelor în părțile III-VII ale Monitorului Oficial al României se realizează în condițiile stabilite de regia autonomă, cu respectarea dispozițiilor art. 7-11 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legilor care reglementează regimul juridic al actelor respective.

(2) Emitenții transmit regiei autonome actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum și pe email, în fișier electronic certificat.

(3) Certificarea se realizează prin aplicarea ștampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text. Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.

(4) Emitenții comunică regiei autonome numele și funcția persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.

(5) Actele supuse publicării se transmit regiei autonome însoțite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:

a) categoria și datele de identificare ale documentului supus publicării;

b) numărul de pagini, cuprinzând și numărul de caractere cu spații, ale documentului supus publicării;

c) numărul anexelor și numărul de pagini, cuprinzând și numărul de caractere cu spații, ale acestora;

d) semnătura conducătorului emitentului sau a locțiitorului său.

(6) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3)-(5) pot fi restituite emitentului.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 25 – (1) În cadrul procedurii de publicare a actelor în Partea I și Partea a II-a ale Monitorului Oficial al României, regia autonomă prezintă secretarului general al Guvernului spre avizare, imediat după procesarea și paginarea actului supus publicării, sumarul numărului publicației.

(2) Secretarul general al Guvernului avizează sumarul numărului publicației și îl transmite, de îndată, regiei autonome, în vederea tipăririi.

Art. 26 – Întârzierea efectuării unor publicări, republicări sau rectificări, datorată nerespectării de către emitenți a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului ordin, atrage exclusiv răspunderea acestora.

Art. 27 – Cheltuielile de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României se suportă potrivit prevederilor art. 20 și 21 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 28 – Prezentul ordin intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

București, 30 iunie 2012.

Nr. 591.